• Povinně zveřejňované informace

   • Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    1. Název

    Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace

    2. Důvod a způsob založení

    Zřizovatel školy: Obec Božice

    Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Právní subjektivita školy vznikla 13. srpna 2009.

    3. Organizační struktura

    Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Veronika Mikysková.

    Organizace:

    Základní škola, Božice 393

    Mateřská škola, Božice 49

    Mateřská škola, Božice 283

    Mateřská škola, Velký Karlov 68

    Mateřská škola, Borotice 3

    Školní jídelna, Božice 393

    Školní jídelna, Božice 49

    Školní jídelna, Božice 283

    Školní jídelna- výdejna, Velký Karlov 68

    Školní jídelna, Borotice 3

     

     

     

     

    4. Kontaktní spojení

    Základní a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace

    Božice 393,

    671 64

    Tel. spojení: 515 257 137

    Email: info@zsbozice.cz,

    Oficiální www stránky: https://zsbozice.edupage.org/

    Datová schránka: nqbmbt7

     

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

    Božice 393, 671 64

     

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    Božice 393, 671 64

     

    4.3 Úřední hodiny

    Pracovní dny od 7:00 - 14:30 hod.

    V době školních prázdnin dle předchozí domluvy.

     

    4.4 Telefonní čísla

    Základní škola: 515257137

    Mateřská škola Božice 49: 515 257 141

    Mateřská škola Božice 283: 515 257 142

    Mateřská škola Borotice: 739 760 834

    Mateřská škola Velký Karlov: 724 734 034

    Školní jídelna: 515 257 623

     

    4.5 Adresa internetových stránek

    https://zsbozice.edupage.org/

     

    4.7 Datová schránka

    ID datové schránky: nqbmbt7

     

    5. Případné platby lze poukázat

    č. ú.: 123-6721880287/0100

    č. ú. pro stravování: 304609878/0300

     

    6. IČO

    75023105

     

    7. Plátce daně z přidané hodnoty

    Nejsme plátci DPH.

     

    8. Dokumenty

    8.1 Seznamy hlavních dokumentů

    Školní vzdělávací program pro ZŠ

    Školní vzdělávací program pro MŠ

    Školní vzdělávací program pro ŠD

    Školní řád mateřské školy

    Školní řád základní školy

    Vnitřní řád základní školy

    Vnitřní řád školní družiny

    Vnitřní řád školní jídelny

     

    8.2 Rozpočet

    Rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webu školy.

     

    9. Žádosti o informace

    Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

    Příjem žádostí a dalších podání

    - Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

    - Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, prostřednictvím datové schránky.

     

    10. Příjem a podání a podnětů

    Opravné prostředky

    Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

     

    Postup při podávání stížností

    Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

    Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

    Lhůty k vyřízení stížnosti:

    §  stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů

    §  stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

    O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

    Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

    Náležitosti stížnosti:

    • Vaše jméno a doručovací adresu
    • Na koho si stěžujete
    • Důvod, okolnosti a cíl stížnosti – co, kde a jak se podle vás stalo, proč je to podle vás problém a co požadujete. Nezapomeňte uvést všechny detaily, které by mohly být pro prošetření užitečné
    • Podpis 

     

    10.1 Předpisy

    Nejdůležitější používané předpisy

    §  Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

    §  Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

    §  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

    §  Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

    §  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

    §  Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

    §  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

    §  Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

    §  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

    Vydané právní předpisy

    Žádné právní předpisy nebyly vydány.

     

    10.2 Úhrady za poskytování informací

    Sazebník úhrad za poskytování informací

    Zveřejněný na webových stránkách školy.

    Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:

    Není.

     

    10.3 Licenční smlouvy

    Nejsou.

     

    11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informaci

    Výroční zprávu zpracovává ředitelka školy. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

     

    V Božicích dne 3.11.2023

    Zpracovala: Mgr. Bc. Eliška Boorová

    Schválila: Mgr. Veronika Mikysková