•  

     

     

     

     

    ŠKOLNÍ   VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

    PRO    ZÁKLADNÍ    VZDĚLÁVÁNÍ

    ŠVP ZV, č. j. 44/ 2023

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Obsah:

    1    Identifikační údaje  4

    1.1    Název ŠVP  4

    1.2    Údaje o škole  4

    1.3    Zřizovatel  4

    1.4    Platnost dokumentu  4

    2    Charakteristika školy  5

    2.1    Koncepce školy  5

    2.2    Charakteristika pedagogického sboru ZŠ  6

    2.3    Charakteristika žáků  6

    2.4    Prevence sociálně – patologických jevů  6

    2.5    Volnočasové aktivity  6

    2.6    Profil absolventa a kariérové poradenství 7

    2.7    Spolupráce se zákonnými zástupci žáků  7

    2.8    Školská rada  7

    2.9    Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi 7

    2.10    Projekty  8

    2.11    Zapojení žáků do spolupodílení se na řízení školy  8

    3    Charakteristika ŠVP  8

    3.1    Zaměření školy: Všeobecné  8

    3.2    Charkteristika ŠVP  8

    3.3    Výchovné a vzdělávací strategie  9

    3.4    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 12

    3.5    Zabezpečení výuky žáků nadaných mimořádně nadaných  14

    3.6    Začlenění průřezových témat  16

    3.7    Doplňující vzdělávací obory  18

    4    Školní učební plán   19

    5    Autoevaluace školy  22

    6    Učební osnovy  23

    6.1    Český jazyk a literatura  23

    6.2    Anglický jazyk  48

    6.3    Další cizí jazyk  63

    6.3.1    Německý jazyk  63

    6.4    Volitelné předměty pro 8. ročník  69

    6.4.1    Konverzace v cizím jazyce  69

    6.4.2    Přírodovědné praktikum   72

    6.4.3    Cvičení z českého jazyka  74

    6.5    Matematika  76

    6.6    Volitelné předměty pro 9. ročník  97

    6.6.1    Cvičení z matematiky  97

    6.7    Informatika  100

    6.8    Prvouka  110

    6.9    Přírodověda  116

    6.10    Vlastivěda  122

    6.11    Dějepis  127

    6.12    Občanská výchova  135

    6.13    Fyzika  142

    6.14    Chemie  150

    6.15    Přírodopis  156

    6.16    Zeměpis  162

    6.17    Hudební výchova  172

    6.18    Výtvarná výchova  179

    6.19    Výchova ke zdraví 185

    6.20    Tělesná výchova  191

    6.21    Pracovní činnosti 219

    6.22    Školní projekty  231

    6.22.1    Lyžařský kurz  231

    7    Hodnocení žáků ve škole  236

    7.1    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  236

    7.1.1    Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 236

    7.1.2    Zásady pro hodnocení chování ve škole  237

    7.1.3    Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  238

    7.2    Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 238

    6.3.1 Stupně hodnocení prospěchu žáků  238

    7.2.1    Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace žáků v předmětech s převahou teoretického zaměření : 239

    7.2.2    Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace žáků v předmětech výchovného zaměření a praktických činností : 239

    7.2.3    Pomocný klíč ke klasifikaci ve vyučovacích předmětech  240

    7.2.4    Pravidla pro systém hodnocení pomocí elektronické žákovské knížky s využitím rozlišení „váhy“ známky : 241

    6.3.5.  Stupně hodnocení chování 241

    6.3.6 Výchovná opatření 243

    7.3    Zásady pro používání slovního hodnocení 244

    7.4    Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace  244

    7.4.1    Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 244

    7.4.2    Celkové hodnocení žáka na vysvědčení  (viz Vyhl.č.48/2006, § 16 odst. 4) 245

    7.4.3    Způsob získávání podkladů pro hodnocení 245

    7.4.4    Podrobnosti o komisionálním přezkoušení  (viz Vyhl.č.48/2006, § 22) 246

    7.4.5    Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 247

     

     
    1. Identifikační údaje
     1.  Název ŠVP

     

    Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 44/2023

     

     1. Údaje o škole

     

    Název školy: Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace

     

    Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace

    671 64  Božice 393

     

    Jméno ředitele školy: Mgr. Veronika Mikysková

     

    Kontakt:  tel. : 515 257 137

                        e-mail: info@zsbozice 

     

     IČO: 750 23 105

     IZO: 102 855 510

     REDIZO: 600 127 532

     

    Koordinátoři tvorby ŠVP: PaedDr. Baráková Růžena

                                                    Mgr.Veronika Mikysková    

                                                   

     1. Zřizovatel

     

    Název zřizovatele: Obec Božice

     

     

    Adresa zřizovatele:  Božice 380 , 671 64 Božice

     

    Kontakty:

    Telefon:   515 257 207

                      515 257 125

     E-mail: oubozice@volny.cz

     

     

     1. Platnost dokumentu

     

    Platnost od: 4.9.2023

     

    Datum projednání v pedagogické radě: 1.9.2023

     

    1.  Charakteristika školy

      Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Od 1.9.2005 sdružuje tyto součásti :

     

    Základní škola, Božice 393

    Školní družina, Božice 393

    Školní jídelna, Božice 393

    Mateřská škola, Božice 49

    Školní jídelna, Božice 49

    Mateřská škola, Božice 283

    Školní jídelna, Božice 283

    Mateřská škola, Velký Karlov 68

    Školní jídelna – výdejna, Velký Karlov 68

    Mateřská škola, Borotice 3

    Školní jídelna, Borotice 3

     

    Základní škola v Božicích je úplnou základní školou  a spádovou školou pro vesnice Božice, Borotice a Čejkovice. Školu navštěvuje průměrně  240 žáků převážně z těchto tří obcí.

    Budova disponuje 22 učebnami a tělocvičnou. Z tohoto počtu 11 slouží jako kmenové

    třídy a zbylých 11 využíváme jako odborné učebny pro výuku informatiky , technických činností, vaření, hudební výchovy, 2 učebny  cizích jazyků, fyziky ( chemie ), zeměpisu  a výtvarné výchovy,  dále máme keramickou dílnu a ŠD používá 3 místnosti. Škola využívá obě místní hřiště a prostranství za školní budovou k pohybovým aktivitám. Škola má vlastní kuchyň a vybavenou jídelnu.

    V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostory školy, hřiště, učebnu PC. 

    Vyučování začíná v 7:30 hodin. Na ZŠ Božice se vyučuje od roku 2003/2004 dvěma cizím jazykům.

    Škola je dle možností vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Kabinety jednotlivých učebních předmětů jsou vybaveny sbírkami učebních pomůcek. Učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány a obnovovány. Třídy jsou vybaveny dataprojektory,  počítačová učebna je vybavena 15 stolními počítači a 6 notebooky. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a ve třídách. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě.  Ze všech počítačů je přístup na internet,  učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí.

    Pro dodržování pitného režimu žáků a pracovníků školy slouží kvalitní pitná voda z vodovodu a nápojový automat pro žáky, využíváme možnost odběru dotovaného školního mléka a ovoce. K relaxaci a otužování žáků máme zaveden celoroční přestávkový režim s pobytem na relaxační ploše za budovou školy.  

      

     1.  Koncepce školy

     

          Základními principy platnými ve všech oblastech je otevřenost, demokratický přístup a úsilí dát všem žákům i rodičům nadstandardní nabídku. Škola svým způsobem plní funkci služby veřejnosti, základem je rovnocenná spolupráce rodičů, žáků a učitelů. Společně hledáme rozumnou míru v prosazování představ na kázeň žáků, při snaze zachovat jejich práva, zároveň i povinnosti. Trvalou snahou je dodržování individuálního přístupu k žákům. Snažíme se žáky hodnotit a klasifikovat nejen podle znalostí a vědomostí, ale i s přihlédnutím k jejich možnostem. Cílem je dát každému žákovi takovou nabídku, která by ho oslovila a hlavně mu dala možnost pozitivního uplatnění. Dáváme přednost preventivním opatřením před postihy. Vysvětlování, zdůvodňování a přesvědčování má přednost před příkazy. Výstupy ze školy vůči veřejnosti musí být transparentní, otevřené a mít zpětnou vazbu.

        Umožňujeme širší využití výpočetní techniky pro výuku v různých předmětech včetně vyhledávání a zpracování informací na internetu. Zřízené informační centrum v obci slouží k rozvoji osvojování dovedností ve vyhledávání informací a jejich zpracování. K tomu mají žáci k dispozici školní i obecní knihovnu, interaktivní tabule a PC. V oblasti vzájemných vztahů upřednostňujeme demokratické principy, jako jsou svoboda a zodpovědnost za zachovávání stanovených pravidel, spravedlnost, spoluúčast a spolupráce. Ekologické zaměření školy se postupně rozšiřuje. Škola spolupracuje se sdružením pro ekologickou výchovu. Prohlubujeme zájem žáků o poznání přírody prostřednictvím výletů, exkurzí. Škola podporuje jednotlivé sportovní aktivity, pro rozvoj tělesné a sportovní výchovy, má k dispozici hřiště a tělocvičnu. Ve škole také úspěšně rozvíjí činnost sportovní kroužky.

         Vedení školy všestranně podporuje vzdělávání učitelů v různých oblastech, vynakládá  nemalé finanční prostředky k zajištění seminářů, metodických materiálů a odborné literatury.. Škola má také sdružení rodičů, spolupráce spočívá v přípravě a realizaci kulturních, společenských a sportovních akcí.

     

     1. Charakteristika pedagogického sboru ZŠ

     

    Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Tvoří ho ředitelka, zástupkyně ředitele pro první stupeň a mateřské školy a zástupkyně pro druhý stupeň, učitelé prvního stupně, učitelé druhého stupně, speciální pedagog, asistenti pedagoga,výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik prevence  patologických jevů a metodik  ICT pro první a metodik ICT pro druhý stupeň ZŠ a 3 vychovatelky ŠD.

    V uplynulých letech absolvovali všichni pedagogové školení práce na počítači v projektech  na různých úrovních a byli proškoleni v používání nových informačních technologií.

    Naším cílem je využívání počítačů pro denní práci, komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a využívání dostupné výpočetní techniky a moderních informačních technologií k výuce žáků.

     

     1. Charakteristika žáků      

     

    Kromě žáků z Božic tvoří početnou část žáci dojíždějící z několika okolních obcí. Výjimečně vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SVP, této problematice věnujeme opravdu velkou pozornost. Každý integrovaný žák nebo žák se SVP má na základě doporučení Pedagogicko – psychologické poradny vypracován individuální vzdělávací plán, který je pravidelně kontrolován, doplňován a obnovován. Máme i zkušenosti s integrací žáků talentovaných. Nemalé zkušenosti máme s dětmi z méně podnětného rodinného prostředí, v této oblasti je práce pedagogů školy nezastupitelná.

     

     1.  Prevence sociálně – patologických jevů

     

            Metodik prevence vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogy „Minimální preventivní program“ a koordinuje jeho realizaci. Prevence prolíná nejen samotnou výukou, ale i při realizaci projektů na naší škole. Metodik prevence je v kontaktu s okresním  metodikem a kurátorem, kteří poskytují služby v této oblasti. Škola sleduje rizika vzniku nežádoucích jevů, při jejich náznacích okamžitě reaguje, žákům i zákonným zástupcům je nabízena podpora a rada. Škola využívá nabídek organizací nabízejících programy z oblasti prevence nežádoucích jevů.

     

     1. Volnočasové aktivity

     

    Jako prevenci sociálně patologických jevů a k rozvoji zájmů žáků nabízí naše škola  škálu kroužků – výukové, jazykové, tělovýchovné, umělecké, počítačové, dyslektické aj. Dále nabízíme žákům jednorázové sportovní a kulturní akce ( divadelní vystoupení, koncerty, sportovní dny, soutěže, olympiády v naukových, uměleckých a sportovních činnostech …). Všechny kroužky a další programy probíhají pod vedením pedagogických pracovníků.

    Žákům zprostředkováváme kulturní představení profesionálních umělců a žáci mohou využívat nabídky aktivit pro dění organizovaných jinými složkami ( SDH, místní knihovna, TJ, sdružení rybářů, ZUŠ aj. ). 

     

     1.  Profil absolventa a kariérové poradenství pro volbu povolání

     

              Absolvent naší školy přiměřeně svým možnostem samostatně pracuje, asertivně komunikuje, spolupracuje, toleruje názory druhých, dokáže najít, utřídit a zpracovat informace, aplikuje získané znalosti v praktickém životě, zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, dokáže komunikovat v cizím jazyce, účelně využívá moderní informační technologie, má kultivované vystupování.

     

     1.  Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

     

    Spolupráce se zákonnými zástupci žáků  se stále rozvíjí, v naší škole má tradici. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání a projevech chování svých dětí prostřednictvím elektronických žákovských knížek, a na pravidelných třídních schůzkách ve formě triád (žák, učitel, rodič), které se konají dvakrát ročně a dále školu mohou navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím.    

    V průběhu školního roku jsou zákonní zástupci žáků velmi dobře informováni prostřednictvím informačních letáků i elektronicky o chystaných akcích, volnočasových aktivitách, plánech školy a je jim umožněno vyjádřit se k potřebám a požadavkům, které mají vůči škole.

    Při škole pracuje Sdružení rodičů, jehož členy jsou zákonní zástupci  žáků školy, kteří jsou vedením školy pravidelně na plenárních schůzích a dále kdykoli dle potřeby informováni o činnosti školy, výsledcích výchovně vzdělávacího procesu, záměrech a akcích školy. Zákonní zástupci žáků se vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy svých dětí, spolupodílejí se materiálně i finančně na činnosti a akcích školy a zapojují se do jednotlivých kulturních a sportovních akcí pořádaných školou.

     

     1.  Školská rada

     

    Na základě zákona č. 561 / 2004 Sb., § 167, § 168 zřizovatel – Obec Božice zřizuje školskou radu. Školská rada je tvořena jedním zástupcem zřizovatele, jedním členem pedagogického sboru a jedním členem z řad rodičů. Úkolem školské rady je podílet se na správě školy.

     

     1. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi

     

    Subjekty ( organizace), se kterými škola spolupracuje :

     

    Zřizovatel školy Obec Božice

    Obec Borotice

    Obec Čejkovice

    Obec Velký Karlov

    Obec Mackovice

     

    Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo: vyšetření žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků talentovaných, poradenství při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, podílení se na reedukační péči o žáky, pomoc při realizaci programů prevence sociálně – patologických jevů, zprostředkování vzdělávání pedagogů

    IPS ÚP Znojmo: pomoc žákům a jejich rodičům při volbě povolání ( kariérové poradenství )

    Policie ČR Hrušovany, Znojmo : prevence  patologických jevů

    Obecní knihovna Božice: pravidelná, úzká a četná spolupráce / besedy, soutěže, programy pro třídy celé školy, poradenství při výběru vhodné školní mimočítankové četby škole i jednotlivcům dle jejich zájmu a věku /

    SDH Božice: mimoškolní zájmová činnost žáků školy v oddílech mladých hasičů, prezentace a ukázky své činnosti při školních akcích, podíl školy na přípravě žáků ve vědomostních testech pro pořádání soutěží

    TJ Božice: mimoškolní zájmová činnost žáků školy, podíl školy na přípravě žáků

    Středisko bezpečné jízdy Brno: dopravní výchova začínajícího cyklisty pro 4. ročník       (teoretická i praktická část ), testování, vyhodnocení, předání řidičských průkazů cyklisty, odměny

    Středisko služeb školám Znojmo: pořádání školení, poskytování informací

    Základní umělecká škola Znojmo, pobočka Božice: společná účast na kulturních akcích pro veřejnost, doporučování žáků hudebně nadaných

    IC při OÚ Božice: spolupráce v oblasti rozšiřování poznatků žáků a v rozvíjení zájmových činností

     ( využívání nabídky poznávacích projektů, společný projekt Chráněná krajina v okolí Božic, přednášky na téma Ekologie a my, využívání nabídky IC pro výuku a zájmové vyžití žáků)

    IC Mikroregion Hrušovansko: podíl školy na dlouhodobém  projektu: Naučná stezka v okolí Božic

     

     

     1. Projekty

     

          Obsah výchovně vzdělávacího procesu dotváří projekty jednotlivých tříd a celé projekty školy. Témata projektů jsou vybírána vyučujícími ve spolupráci se žáky podle probíraného učiva nebo jsou reakcí na dění v obci nebo ve společnosti. Větší projekty pedagogů a žáků jsou projednávány s vedením školy, školní radou a sdružením rodičů, popř. se zástupci obce.

     

     1. Zapojení žáků do spolupodílení se na řízení školy

     

    Samospráva jednotlivých tříd pracuje v rámci školního parlamentu. Tato činnost zrovnoprávňuje děti s dospělými, spojuje různé věkové skupiny žáků a učí je principům demokracie. Činnost vede ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi žáky a učiteli, mezi žáky a vedením školy, zlepšuje komunikaci mezi žáky jednotlivých věkových skupin. Žáci se podílí se svými názory na chodu školy a vytváření příjemného školního prostředí. Školní parlament podporuje vlastní aktivity žáků, jejich sebedůvěru a zodpovědnost. Zástupce si volí žáci jednotlivých tříd a jejich prostřednictvím projednávají s vedením školy své požadavky a přání, popřípadě stížnosti. Zároveň tak přijímají spoluzodpovědnost za plnění dohodnutých závěrů jednání.

    Pravidelně se žáci mohou vyjádřit také v evaluačních dotaznících ke kladným i záporným stránkám školy. Vyjádření je anonymní. Výsledky  evaluace jsou vždy s žáky rozebírány. Řízení školy i třídní učitelé vycházejí z poznatků z evaluace a snaží se přání i stížnosti vždy řešit.

     

     

    1. Charakteristika ŠVP
     1. Zaměření školy: Všeobecné

     

     1. Charkteristika ŠVP

     

              Základní vzdělávání je nedílnou součástí života každého člověka. Mělo by splňovat očekávání a individuální potřeby každého jedince, ale i reagovat na situaci současné společnosti.

                  Dnešní mládež by měla pružně komunikovat s okolím, aktivně užívat moderní informační technologie, být dobře jazykově vybavena. Z těchto potřeb vychází i hlavní priority naší školy – práce s výpočetní a komunikační technikou, výuka cizích jazyků a otevřená komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a dospělými.

     

     

                  Cíle výchovně vzdělávacího procesu naší školy - předat žákům znalosti a dovednosti umožňující jim dobře se uplatnit v životě, tzn. více se orientovat na činnostní učení se zaměřením na praxi, zaměřit se při výuce na efektivní metody práce, využívat skupinové a projektové vyučování, které povede žáky k práci v týmu, k vzájemné spolupráci a pomoci, k respektování názorů druhých, podporovat logické uvažování u žáků, věnovat péči všem žákům – průměrným, nadaným i těm, kteří mají jakékoli problémy, prohloubit jazykové dovednosti žáků se zaměřením na využití jazyka v praxi, vést žáky k otevřené, slušné komunikaci, učit žáky respektovat práci, názory a úspěchy druhých, učit je chápat a neodsuzovat dílčí neúspěchy spolužáků, vypěstovat u žáků nést zodpovědnost za své jednání, za svou práci, vštěpovat žákům základní principy demokracie, tolerance, ohleduplnosti ve všech ohledech, vést je zavedením moderních informačních technologií do vzdělávacího procesu.

     

     1. Výchovné a vzdělávací strategie

     

     

    Kompetence k učení

    1. Učíme žáky základním čtenářským a

    komunikačním dovednostem a návykům.

    1. Zadáváme vhodná témata k samostatnému zpracování, s využitím různých informačních zdrojů.
    2. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání,

    třídění a vyhodnocení informací a diskuzi o nich.

    1. Vedeme žáky k orientaci v různých informacích, které propojují v různých souvislostech úměrně svému věku a možnostem.
    2. Vedeme žáky k četbě s porozuměním.
    3. Rozvíjíme paměť, představivost a logické myšlení žáků.

    Kompetence k řešení problémů

    1. Vedeme k propojení poznatků a jevů do daného celku i systému úměrně k žákovým možnostem.
    2. Podněcujeme tvořivost a vlastní obrazotvornost

    žáků.

    1. Vyvoláváme diskuzi k daným tématům.
    2. Předkládáme žákům problémové úkoly ze skutečných historických situací i z běžného života.
    3. Používáme metody kritického myšlení.
    4. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali popsat problém, požádat o radu a řídit se jí.
    5. Chceme naučit žáka rozpoznávat a vnímat problémové situace a hledat nejvhodnější způsob řešení.
    6. Využíváme chyby jako prostředek učení.

    Kompetence komunikativní

    1. Učíme žáky základním způsobům komunikace,

    včetně dodržování pravidel.

    1. Vedeme žáky k tomu, aby formulovali své myšlenky a názory s využitím správné terminologie a ve správné logické souvislosti.
    2. Učíme žáky, aby se aktivně zapojili do diskuze a uměli vyjádřit svůj názor výstižně a v souvislostech.
     

     

     

    1. Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání názorům

    druhých.

    1. Cvičíme žáky v sebeovládání a asertivní komunikaci v modelových situacích, projektovém vyučování apod.

    Kompetence sociální a personální

    1. Využíváme získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních, zdvořilých a tolerantních vztahů k druhým.
    2. Posilujeme atmosféru vzájemné důvěry a ochotu naslouchat a pomáhat si.
    3. Vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci.
    4. Učíme žáky aktivně pracovat v týmu, zapojit se do dělby práce, vzájemné pomoci i schopnosti o pomoc požádat.
    5. Vedeme žáky k tomu, aby uměli rozpoznávat nevhodné a rizikové chování a uvědomovat si jeho možné důsledky.

    Kompetence občanské

    1. Učíme žáky znát svá základní práva a povinnosti, respektovat společenské normy a pravidla soužití.
    2. Vedeme žáky k vzájemné ohleduplnosti.
    3. Podněcujeme zapojení se do kulturních a sportovních aktivit v podmínkách školy a obce.
    4. Chceme, aby žáci měli úctu k vlastnímu národu, ale i k jiným národům, etnikům a kulturám
    5. Vedeme žáky k dodržování zásad slušného

    vyjadřování a chování při práci online.

    1. Učíme žáky k vzájemnému respektu, učíme je dodržet sjednané slovo a vzájemné dohody.
    2. Vedeme žáky k tomu, aby se dokázali chovat v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob.

    Kompetence pracovní

    1. Řešením jednotlivých úloh žáky vedeme k trpělivosti, systematičnosti, aktivitě, plánování činnosti.
    2. Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků.
    3. Zadáváme úkoly, při kterých žák projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními.
    4. Vytváříme u žáků pracovní návyky potřebné pro daný předmět při samostatné i týmové práci.
    5. Chceme, aby žáci dodržovali stanovená pravidla.
    6. Vedeme žáky k tomu, aby využívali informační a

    komunikační technologie k osobnímu růstu.

    1. Učíme žáky objektivně posoudit svoje
     

     

    schopnosti a možnosti.

    8. Vytváříme u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem, učíme žáky pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientovat se v jednoduché dokumentaci.

    Kompetence digitální

    1. Vedeme žáky, aby získávali, vyhledávali, kriticky posuzovali, spravovali a sdíleli data, informace a digitální obsah, aby k tomu volili postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
    2. Seznamujeme žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a úkolů.
    3. Motivujeme žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu.
    4. Zařazujeme aktivity, při kterých si žáci mohou pomocí digitálních technologií usnadnit práci, zefektivnit či zjednodušit své pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce.
    5. Vedeme žáky ke schopnosti kriticky zhodnotit a posoudit informace získané z internetu.
    6. Vedeme žáky, aby se bez obtíží orientovali ve využívání digitálních technologií v běžném životě.

     

     

     1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

     

      Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

     

    Prvním opatřením pro žáky se SVP je vypracování plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP). Cílem je poskytnout žákům cílenou pedagogickou podporu ještě před provedením odborného vyšetření ve školském poradenském zařízení (dále jen ŠPZ). Jde o úpravu formy dosavadních školních výstupů bez zásahu do obsahu učiva. Vypracovává se pro žáka, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání, nebo školních službách a zapojení v kolektivu.

    PLPP má písemnou podobu a vypracování předchází pozorování žáka s cílem diagnostikování problémů žáka a stanovení úprav metod a forem práce, které budou realizovány v rámci pedagogické podpory.

    PLPP vypracovává na I. stupni třídní učitel, na II. stupni třídní učitel ve spolupráci s ostatními pedagogy, kteří se na výuce žáka podílí. Koordinátorem tvorby PLPP je výchovný poradce, který spolupráci zastřešuje.

     

    Obsahem PLPP je popis výukových problémů žáka, stanovení cílů PLPP, podpůrná opatření, která budeme realizovat ve škole, podpůrná opatření realizovaná v rámci domácí přípravy, podpůrná opatření jiného druhu, pokud jsou nutná.

    S PLPP je prokazatelně seznámen zákonný zástupce žáka, všichni učitelé vyučující žáka a ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří se podílí na provádění tohoto plánu. Při realizaci podpůrných opatření v rámci PLPP je nutná úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáka – plnění podpůrných opatření v rámci domácí přípravy.

    Nejdéle po třech měsících dojde k vyhodnocení efektivity přijatých opatření v rámci PLPP. Pokud u žáka s PLPP dojde po třech měsících ke splnění všech stanovených cílů, podpůrná opatření nebude třeba dále upravovat.

    Pokud jsou opatření v PLPP vyhodnocena jako nedostačující – žák stanovené cíle nesplní a i nadále selhává ve výuce, doporučíme zákonným zástupcům vyšetření žáka v ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

    Spoluprací a komunikací se ŠPZ je pověřen výchovný poradce.

     

       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

     

    Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení ŠPZ a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. PO se poskytují samostatně nebo v kombinaci různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. S doporučeními jsou prokazatelně seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se na výuce žáka podílí.

    Na základě doporučení ŠPZ a se souhlasem zákonného zástupce se pro žáky s podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpravidla vytváří individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a vychází ze ŠVP a je součástí dokumentace žáka. Výstupy pro žáky s PO jsou vytvářeny na základě doporučení ŠPZ i podle RVP ZV na základě minimální doporučené úrovně úpravy výstupů v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.

     

    V IVP jsou uvedeny informace o úpravách obsahu, časovém a obsahovém rozvržení učiva vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, případné úpravách výstupů ze vzdělávání (vše dle doporučení a konzultace se ŠPZ). IVP dále obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů PO poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. Dále IVP obsahuje jméno pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje.

    IVP je zpracován nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení a žádosti zákonného zástupce. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeb žáka.

     

     

    Za zpracování a provádění IVP odpovídá ředitel školy. Na vytváření IVP se podílí výchovný poradce, třídní učitel a příslušní vyučující předmětů, kterých se PO týkají. Výchovný poradce seznámí s IVP všechny vyučující žáka a současně žáka a jeho zákonného zástupce – potvrdí svým podpisem. Určeným pedagogickým pracovníkem, který bude odpovídat za spolupráci se ŠPZ je výchovný poradce. ŠPZ s ním vždy před vydáním doporučení projedná návrh doporučených podpůrných opatření.

     

    ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a vyhodnocuje naplňování IVP. V případě nedodržování opatření uvedených v IVP informuje výchovný poradce ředitele školy. Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola podle jiného právního předpisu.

     

       Zapojení dalších subjektů:

     

    Pedagogicko-pschologická poradna, Jana Palacha 6 , 669 02 Znojmo

     

     SPC OK, pracoviště SPC Brno 17. listopadu 1126/43, 779 00

     

    • Konzultace v rámci inkluze
    • Zjišťování vzdělávacích potřeb žáků se SVP
    • Konzultace při tvorbě IVP a při zavádění podpůrných opatření
    • Vyšetření žáků

     

      Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

     

    • výchovný poradce
    • školní speciální pedagog
    • školní metodik prevence

     

    Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními        vzdělávacími potřebami v oblasti organizace výuky:

    Dle doporučení ŠPZ, může se jednat o úpravy v organizaci výuky ve školní třídě případně i mimo ni; požadavky na práci pedagogů; podpora žáků, u kterých nelze zajistit domácí přípravu; požadavky na specifika domácí přípravy  apod. Součástí je i možnost personální podpory – asistent pedagoga.

     

    v oblasti metod výuky:

    Dle doporučení ŠPZ, jde o konkrétní postupy v kategoriích podpůrných opatření, které mají být aplikovány.

     

    v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

    Dle doporučení ŠPZ.

     

    v oblasti hodnocení:

    Dle doporučení ŠPZ, jedná se o kritéria hodnocení, specifika forem hodnocení dle charakteru obtíží.

     

    Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:

    rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče, řečová výchova, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, rozvíjení sluchového vnímání, prostorová orientace

     

     1. Zabezpečení výuky žáků nadaných mimořádně nadaných

     

       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

     

    Součástí péče o žáky je i péče o nadané a mimořádně nadané žáky. Při prvním zjištění výraznějšího nadání žáků (na popud TU, ostatních pedagogických pracovníků) je ještě před provedením odborného vyšetření v ŠPZ poskytnuta cílená podpora formou vypracování PLPP.

    PLPP vypracovává zpravidla třídní učitel nebo učitel předmětu, ve kterém žák vyniká. Pokud žák vyniká ve více předmětech, je nutné, aby došlo ke spolupráci učitelů a PLPP sestavil jeden pověřený učitel (zpravidla třídní učitel) – prověří výchovný poradce. Ten dohlíží i na sestavení PLPP.

     

    PLPP musí obsahovat popis úrovně nadání žáka, stanovení cílů PLPP, podpůrná opatření, která budeme realizovat ve škole, podpůrná opatření realizovaná i v rámci domácí přípravy, podpůrná opatření jiného druhu, pokud jsou nutná. Na samotnou aplikaci podpůrných opatření dohlíží ten vyučující, který PLPP sestavil.

     

    S PLPP je prokazatelně seznámen zákonný zástupce žáka, všichni učitelé vyučující žáka a ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří se podílí na naplňování tohoto plánu. Vyhodnocení PLPP provedou pověření učitelé po třech měsících. Pokud žák vykazuje opravdu mimořádné nadání, doporučíme zákonným zástupcům vyšetření žáka v ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Zjišťování vzdělávacích potřeb žáka s mimořádným nadáním provádí ŠPZ. Spoluprací se ŠPZ je pověřen výchovný poradce.

     

       Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

     

    Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků se uskutečňuje také (dle případných doporučení ŠPZ) podle IVP, které obsahuje: závěry doporučení školského poradenského zařízení, závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů apod. Dále je zde určen pracovník ŠPZ, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka.

    Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. Tento IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou formu. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v §28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Součástí plánu je i termín vyhodnocení naplňování /provádí výchovný poradce s třídním učitelem a učitelem daného předmětu/. IVP se může zpracovat i na kratší období než je školní rok. Může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

     

      Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

     

    Pedagogicko-pschologická poradna, Jana Palacha 6 , 669 02 Znojmo

     

      Zodpovědné osoby a jejich role:

     

    • výchovný poradce
    • školní speciální pedagog
    • školní metodik prevence

     

       Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a

    mimořádně nadaných žáků příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol.

     

     

     

     

     

     

     

     

     1. Začlenění průřezových témat

     

    Průřezové téma/Tematický okruh

    1.

    ročník

    2.

    ročník

    3.

    ročník

    4.

    ročník

    5.

    ročník

    6.

    ročník

    7.

    ročník

    8.

    ročník

    9.

    ročník

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

    Rozvoj schopností poznávání

    ČjL ,

    M , Čsp

    , Hv , Vv, Tv

    ČjL ,

    M , Čsp

    , Hv , Vv, Tv

    Aj , M ,

    Tv

    ČjL , Aj ,

    Přv ,

    Čsp , Hv, Tv

    ČjL ,

    Čsp , Hv

    ČjL , Fy ,

    Tv

    Aj , Tv , Nj ,

    ČjL , Tv

    ČjL , Tv

    Sebepoznání a sebepojetí

    Tv , SD

    Tv , SD

    Aj , Prv , Tv , SD

    Tv , SD

    SD

    Aj , Hv , Tv , SD

    Ov , Tv , SD

    Pp , Tv , Vp , SD

    Tv , Dv , Vp , SD

    Seberegulace a sebeorganizace

    Tv

    Tv

    Tv

    Tv

     

    M , Tv , SD

    Ov , Tv , Kcj , SD

    Vz , Tv , SD

    Tv , SD

    Psychohygiena

     

    Prv

     

     

     

     

     

    Vz

     

    Kreativita

    SD

    SD

    ČjL ,

    Čsp , Hv

     Vv ,SD

    Čsp , Hv

    , Vv , SD

    Čsp , Hv

    , Vv , SD

    M , Vv , SD

    ČjL , Aj ,

    M , Tpk

    , SD

    ČjL , M , Vv , SD

    M , SD

    Poznávání lidí

    SD

    ČjL , SD

    Prv , SD

    Aj , SD

    SD

    Aj , SD

    Aj , Kcj , SD

    Tv , SD

    Aj , Tv , SD

    Mezilidské vztahy

    SD

    SD

    SD

    Tv , SD

    Přv , Vl , SD

    ČjL , Ov

    , SD

    Ov , Nj ,  SD

    Vz , SD

    D , Vz , SD

    Komunikace

     SD

    ČjL  , SD

    ČjL , Aj , M , SD

    Inf , ČjL

    , Aj , M

    Vv , Tv , SD

    ČjL , M ,

    Čsp , Hv

    , SD

    Aj , Tv , SD

    Aj , M ,

    Ov , Tv , SD

    ČjL , Aj , Tv , SD

    Inf , ČjL

    , Aj , Tv

    , SD

    Kooperace a kompetice

    Tv

    Tv

    Tv

    Tv

     

    ČjL , Tv , SD

    Ov , Tv , SD

    Tv , SD

    Vv , Tv , SD

    Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

    Prv

    Prv

    ČjL , Prv

    ČjL , M

    Inf , ČjL

    , M

    Inf , ČjL

    , M , Z ,

    Tv

    M , Fy ,

    Tv

    Inf , Aj , Tv

    ČjL , Vz , Tv , SM

    , SČj , SD

    Hodnoty, postoje, praktická etika

    SD

    SD

    SD

    Tv , SD

    Vl , SD

    SD

    Vv , SD

    Vz , SD

    Inf , SD

    VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

    Občanská společnost

    a škola

     

     

    Prv

     

     

    Ov

     

    Nj , Aj

     

    Občan, občanská společnost a stát

     

     

     

    Vl

     

    D

    Ov

    D , Z

    Ov

    Formy participace občanů v politickém životě

     

     

     

     

    Vl

    Ov

     

     

    Ov

    Principy demokracie jako formy vlády a

    způsobu rozhodování

     

     

     

    Vl

     

    D , Ov

     

     

    Ov , Z

     

     

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

    Evropa a svět nás zajímá

     

     

     

    Aj

     

    Aj

    Aj

    Aj , M , D

    Aj , Ov , Fy ,Z

    Objevujeme Evropu a

    svět

     

     

     

     

    Aj

    Aj , Fy

    Aj , Z, Kcj

    Aj

    Ov

    Jsme Evropané

     

     

     

     

    Vl

    D

    D , Z

    Aj

    Ov , Nj , Aj

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

    Kulturní diference

     

     

     

     

    Vv

    ČjL , Ov

    , Hv

    Nj , Aj

    Aj

    Z

    Lidské vztahy

     

    Prv

     

     

     

    ČjL

    Ov

    Vz , Nj , Aj

    ČjL

    Etnický původ

     

    Prv

     

     

     

     

    D , Ov , Z

    ČjL , D

    Multikulturalita

     

     

    Aj

     

     

    Aj , Z

    Aj , D , Ov , Z

    Z

    D

    Princip sociálního smíru a solidarity

     

     

     

    Vl

     

     

    Ov

     

     

    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

    Ekosystémy

    DZ

    DZ

    Prv , DZ

    Přv , DZ

    DZ

    Př , Z , DZ

    Př , Ppk DZ

    Př , DZ

    Př , DZ

    Základní podmínky života

    DZ

    DZ

    Prv , DZ

    DZ

    Přv , DZ

    D , Př , Z , DZ

    Aj , DZ

    Aj , D , Ch Z

    Aj , D , DZ

    Lidské aktivity a problémy životního prostředí

    DZ

    DZ

    DZ

    DZ

    DZ

    Čsp , DZ

    M , Fy ,

    Pp , Z ,

    Čsp , Ppk , DZ

    Fy , Ch , DZ

    Fy , Ch ,

    Pp , Z , DZ

    Vztah člověka k

    prostředí

    DZ

    DZ

    DZ

    Přv , Vl , DZ

    Přv , DZ

    Aj , D , Z

    , Tv DZ

    Aj , M ,

    Čsp , Tv, DZ

    Ch , Tv , DZ

    Ch , Z , Tv , DZ

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

    Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

     

     

    MV

     

    ČjL

    D , MV

    ČjL , Fy ,

    Kcj

    Vp

    D , Fy ,

    Nj , Vp

    Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

     

     

    MV

     

     

    MV

     

     

     

    Stavba mediálních

    sdělení

     

     

     

    MV

     

    ČjL

    MV

     

     

    Vnímání autora mediálních sdělení

     

     

     

    MV

     

     

     

    MV

     

    Fungování a vliv médií ve společnosti

     

     

     

    MV

     

    Ov

    D

    D , MV

    D

     

    Tvorba mediálního

    sdělení

     

     

     

     

    MV

     

     

     

    ČjL , Vv

    , MV

    Práce v realizačním

    týmu

     

     

     

     

    Vl , MV

     

     

     

    ČjL , Dv

    , MV

     

      Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

    Zkratka

    Název předmětu

    Aj

    Anglický jazyk

    Ch

    Chemie

    ČjL

    Český jazyk a literatura

    Čsp

    Člověk a svět práce

    D

    Dějepis

    Dv

    Dramatická výchova

    DZ

    Den Země

    Fy

    Fyzika

    Hv

    Hudební výchova

    Inf

    Informatika

    Kcj

    Konverzace v cizím jazyce

    M

    Matematika

    MV

    Mediální výchova

    Nj

    Německý jazyk

    Ov

    Občanská výchova

    Přírodopis

    Ppk

    Přírodovědné praktikum

    Prv

    Prvouka

    Přv

    Přírodověda

    SČj

    Seminář z českého jazyka

    SD

    Sportovní den

    SM

    Seminář s matematiky

    Pracovní činnosti

    Tv

    Tělesná výchova

    Vl

    Vlastivěda

    Vv

    Výtvarná výchova

    Vz

    Výchova ke zdraví

    Z

    Zeměpis

     1. Doplňující vzdělávací obory

    Do ŠVP jsou zařazeny doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Výstupy doplňujících vzdělávacích oborů zařazují pedagogové  do tematických plánů podle předmětu výuky a stáří žáků.

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Školní učební plán

    Školní vzdělávací plán ZŠ Božice I.stupeň

    Vzdělávací

    oblast

    Vzdělávací obor

    Vyučovací

    předmět

    Min.čas.

    dotace

    Ročník I.st.-hodinová dotace předmětu

    Hod.dot.

    Přidělená školou

    I.tř.

    II.tř.

    III.tř.

    IV.tř.

    V.tř.

    1.Jazyk a jazyková komunikace

    Český jazyk a lit.

    Český jazyk

    33

    10

    9

    8

    7

    7

    33+8

    Cizí jazyk

    Anglický jazyk

    9

    0

    0

    3

    3

    3

    9

    2.Matematika a její aplikace

    Matematika

    20

    4

    5

    6

    5

    5

    20+5

    3.Informční a komunik. technologie

    Informatika

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    4.Člověk a jeho svět

    Prvouka

    11

    2

    2

    3

    0

    0

    11+3

    Vlastivěda

    0

    0

    0

    1

    2

    Přírodověda

    0

    0

    0

    2

    2

    5.Člověk a společnost

    Dějepis

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Občanská výchova

    0

    0

    0

    0

    0

    6.Člověk a příroda

    Fyzika

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Chemie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Přírodopis

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Zeměpis

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7.Umění a kultura

    Hudební výchova

    12

    1

    2

    1

    1

    1

    6

    Výtvarná výchova

    1

    1

    1

    2

    1

    6

    8.Člověk a zdraví

    Tělesná výchova

    10

    2

    2

    2

    2

    2

    10

    Výchova ke zdraví

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    9.Člověk a svět práce

    Pracovní činnosti

    5

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    Průřezová témata

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Disponibilní časová dotace

    16

    3

    3

    4

    3

    3

    16

    Celková povinná časová dotace

    118

    21

    22

    25

    25

    25

    118

     

    Disponibilní časová dotace : I.stupeň

    -český jazyk – 8 hodin

    -matematika – 5 hodin

    -člověk a jeho svět – 3 hodiny

    Výuka plavání  :

    -3.ročník (20 hodin)

    -4.ročník (20 hodin)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Školní vzdělávací plán ZŠ Božice II.stupeň

    Vzdělávací

    oblast

    Vzdělávací obor

    Vyučovací

    předmět

    Min.čas.

    dotace

    Ročník I.st.-hodinová dotace předmětu

    Hod.dot.

    Přidělená školou

    VI.tř.

    VII.tř.

    VIII.tř.

    IX.tř.

    1.Jazyk a jazyková komunikace

    Český jazyk a lit.

    Český jazyk

    15

    5

    4

    4

    5

    15+3

    Cizí jazyk

    Anglický jazyk

    12

    3

    3

    3

    3

    12

    Další cizí jazyk

    Německý jazyk

    6

    0

    3

    3

    2

    6+2

    2.Matematika a její aplikace

    Matematika

    15

    4

    5

    5

    3

    15+2

    3.Informční a komunik. technologie

    Informatika

    4

    1

    1

    1

    1

    4

    4.Člověk a jeho svět

    Prvouka

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Vlastivěda

    0

    0

    0

    0

    Přírodověda

    0

    0

    0

    0

    5.Člověk a společnost

    Dějepis

    10

    2

    2

    2

    2

    10+1

    Občanská výchova

    1

    1

    0

    1

    6.Člověk a příroda

    Fyzika

    20

     

     

     

    2

    1

    2

    2

    20+5

    Chemie

    0

    0

    2

    2

    Přírodopis

    2

    2

    2

    1

    Zeměpis

    2

    2

    1

    2

    7.Umění a kultura

    Hudební výchova

    9

    1

    1

    1

    0

    9

    Výtvarná výchova

    2

    1

    1

    2

    8.Člověk a zdraví

    Tělesná výchova

    10

     

    2

    2

    2

    2

    10+1

    Výchova ke zdraví

    1

    1

    1

    0

    9.Člověk a svět práce

    Pracovní činnosti

    3

    1

    1

    1

    1

    3+1

    Průřezová témata

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Volitelný obsah

     

     

    0

    0

    1

    2

    3

    Disponibilní časová dotace

    18

    3

    3

    6

    6

    18

    Celková povinná časová dotace

    122

    29

    30

    32

    31

    122

    Disponibilní časová dotace : II.stupeň

    -český jazyk – 3 hodiny

    -další cizí jazyk – 2 hodiny

    -matematika – 2 hodiny

    -člověk a společnost – 1 hodina

    -člověk a příroda – 5 hodin

    -člověk a zdraví – 1 hodina

    -člověk a svět práce – 1 hodina

    -volitelný obsah – 3 hodiny (cvičení z českého jazyka – VIII.tř.-1 hodina, cvičenní z mat. –IX.tř.-2 hod)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Disponibilní hodiny v jednotlivých ročnících :

     

    ročník

    předmět

    podle

    1.

    Český jazyk – 2 hodiny

    Matematika – 1 hodina

    ŠUP

    2.

    Český jazyk – 2 hodiny

    Matematika – 1 hodina

    ŠUP

    3.

    Český jazyk – 2 hodiny

    Matematika – 1 hodina

    Prvouka       – 1 hodina

    ŠUP

    4.

    Vlastivěda    – 1 hodina

    Český jazyk – 1 hodina

    Matematika – 1 hodina

    ŠUP

    5.

    Matematika – 1 hodina

    Přírodověda – 1 hodina

    Český jazyk – 1 hodina

    ŠUP

     

    Celkem 16 hodin

     

    6.

    Český jazyk – 2 hodiny

    Fyzika           - 1 hodina

    Přírodopis    - 1 hodina

    ŠUP

    7.

    Německý jazyk – 1 hod

    Matematika – 1 hodina

    ŠUP

    8.

    Matematika – 1 hodina

    Chemie -         1 hodina

    Rodinná výchova – 1 hod

    Německý jazyk – 1 hod

    Volitelný předmět – 1 hod

    ŠUP

    9.

    Český jazyk – 1 hodina

    Volitelný předmět – 2 hod

    Přírodopis – 1 hodina

    Zeměpis – 1 hodina

    Dějepis – 1 hodina

    Pracovní činnosti – 1 hod

    ŠUP

     

    Celkem 18 hodin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Autoevaluace školy

     

    Úkolem autoevaluace je poskytnout informace, které mohou zefektivnit výchovně vzdělávací proces naší školy, získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.

    Školu hodnotíme na základě těchto oblastí -  materiální, ekonomické, technické a hygienické podmínky, průběh výchovy a vzdělávání žáků, výsledky výchovně vzdělávacího procesu, celkové klima školy, vzájemné vztahy mezi žáky, zaměstnanci, vztahy a spolupráce se zákonnými zástupci a veřejností, řízení školy, personalistika, vzájemná spolupráce a další vzdělávání pedagogů, soulad školního vzdělávacího programu s rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, prezentace školy, vnímání školy okolím.

    Při autoevaluaci školy používáme rozbory dokumentace, rozhovory, pracovní schůzky, dotazníky, srovnávací, dovednostní  testy, hospitační a kontrolní činnost.

    Zákonní zástupci jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, svoji spokojenost nebo své připomínky a podněty na zlepšení práce mohou prezentovat na plenární schůzi SR, třídních schůzkách triády, v dotaznících, popř. osobním jednáním s jednotlivými pedagogy nebo s vedením školy. Mohou se dle svých možností a zájmu zapojit do přípravy a realizace akcí školy.

    Žáci se postupně za pomoci učitele učí objektivně hodnotit své dílčí výkony, vědomosti a dovednosti v průběhu celého školního roku tak, aby byli motivováni k další práci. Cílem je dosažení shody sebehodnocení žáka s hodnocením pedagoga.

    Každý pedagog se ve své práci zaměřuje na hodnocení práce s jednotlivými žáky za podpory rozvoje jejich osobnosti a na hodnocení spolupráce s ostatními pedagogy a zákonnými zástupci. V rámci zlepšování svého výchovně vzdělávacího působení dbá na své další profesní sebevzdělávání.

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    1. Učební osnovy

     

     1. Český jazyk a literatura

     

     

     Název předmětu

    Český jazyk a literatura

    Oblast

    Jazyk a jazyková komunikace

    Charakteristika předmětu

    Povinný předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Vzdělávací obsah předmětu je pro přehlednost členěn do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

    Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

    Předmět je dotován v 1. ročníku 9 hodinami, ve 2. ročníku 10 hodinami, ve 3. ročníku 9 hodinami, ve 4. 8 hodinami a 5. ročníku 7 hodinami. Na druhém stupni je dotován v 6. ročníku 5 hodinami, v 7. ročníku je 4 hodinová dotace, v 8. ročníku je dotace 5 hodin a v 9. ročníku je 5 hodin.

    V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.

    V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

    V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich

     

     

    Název předmětu

    Český jazyk a literatura

     

    specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

    Součástí komunikační, jazykové i literární výchovy je aktivní práce s informačními zdroji – žáci vyhledávají samostatně informace ve slovnících, odborné literatuře, na internetu. Získané znalosti používají v běžné komunikaci a v písemném projevu. Je využíváno dostupného softwaru. Při skupinové práci se žáci učí formulovat vlastní názory. Vyučovací předmět integruje průřezová témata.

    Učitel využívá dostupných nebo vlastních materiálů a metod. Žáci se podílejí na výstavbě hodiny. Učí se pracovat s vlastními chybami. Je-li to možné, pracují žáci ve skupinách. Značný význam má individuální přístup učitele k žákům.

    Integrace předmětů

    • Český jazyk a literatura

    Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

    Kompetence k učení:

    1. Učíme žáky základním čtenářským a komunikačním dovednostem a návykům.
    2. Klademe důraz na porozumění textům.
    3. Vedeme žáky k osvojení si psacích a základních pravopisných dovedností a návyků.
    4. Vedeme žáky k používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech.
    5. Vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací.
    6. Vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování.
    7. Vedeme žáky k osvojení si mluvnických a literárních termínů souvisejících s probíraným učivem.

    Kompetence k řešení problémů:

    1. Učíme žáky vybírat a jednoduchým způsobem třídit a srovnávat informace.
    2. Vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy.
    3. Vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení.

    Kompetence komunikativní:

    1. Vedeme žáky ke správné výslovnosti a dovednosti ústní komunikace.
    2. Vedeme žáky k vyjadřování vlastního názoru.
    3. Vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů.
    4. Vedeme žáky k porozumění probíraných literárních textů.
     

     

    Název předmětu

    Český jazyk a literatura

     

    1. Vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby pomocí literárního i gramatického díla.
    2. Vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění.

    Kompetence sociální a personální:

    1. Zařazujeme skupinové práce.
    2. Posilujeme atmosféru vzájemné důvěry a ochotu naslouchat si.
    3. Učíme žáky počátečním formám sebehodnocení.
    4. Vedeme žáky ke schopnosti diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy.

    Kompetence občanské:

    1. Vedeme žáky k vzájemné ohleduplnosti.
    2. Učíme žáky plnit zodpovědně školní úkol.
    3. Zapojujeme žáky do kulturních akcí školy a do veřejných vystoupení.
    4. Vedeme žáky k potřebě literárního projevu, recitace, četby.

    Kompetence pracovní:

    1. Vytváříme základní pracovní návyky potřebné ke školní práci (sebeobsluha, udržování materiálů z výuky v pořádku a čistotě, sestavování portfolií).
    2. Vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní.
    3. Posilujeme u žáků schopnost kreativity při realizaci činností.

    Kompetence digitální:

    1. Vytváříme možnosti k používání digitálních zařízení, aplikací a služeb.
    2. Sdílí informace přes mobilní zařízení, vyhledává zdroje a prameny, procvičuje učivo online formou.
    3. Vedeme žáky k využívání digitálních technologií, ke schopnosti vyhledat konkrétní téma, kriticky je zhodnotit a posoudit informace získané z internetu.
    4. Poskytujeme prostor pro prezentaci, komunikaci a sdílení svých znalostí za pomoci digitálních

    prostředků, vedeme je k vytváření a úpravě digitálního obsahu a kombinování různých formátů.

    1. Zařazujeme aktivity, při kterých si žáci mohou pomocí digitálních technologií usnadnit práci, zefektivnit či zjednodušit své pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce.

    Poznámky k předmětu v rámci učebního

    plánu

    Obsahem učiva v 1. ročníku je spisovně se vyjadřovat, rozlišit věta – slovo – slabika – hláska, uvědoměle číst, vyjádřit svoji zkušenost.

    Ve 2. ročníku žáci pracují s větou a souvětím, používají spojky, rozeznávají druhy vět, učí se dělit

    jednoduchá slova na slabiky, osvojují si pravopis ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, poznávají

     

     

    Název předmětu

    Český jazyk a literatura

     

    podstatná jména a slovesa, cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat. Rozlišují měkké a tvrdé souhlásky.

    Ve 3. ročníku žáci zvládají a správně užívají vyjmenovaná slova, rozlišují slovní druhy, skloňují podstatná jména, určují některé mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, rozliší větu jednoduchou a souvětí, zdokonalují se ve schopnosti vypravovat a popisovat.

    Ve 4. ročníku se prohlubuje a rozšiřuje učivo 3. ročníku – příbuzná slova slov vyjmenovaných, vzory podstatných jmen, seznamují se se shodou přísudku s podmětem. Odlišují řeč přímou a věty uvozovací, rozšiřují se stylistické dovednosti (dopis, osnova, rozhovor).

    V 5. ročníku se prohlubuje a rozšiřuje učivo předcházejících ročníků (předpony-předložky, skupiny bě/bje, pě/pje, vě/vje, mně/mě, koncovky podstatných jmen, sloves; druhy přídavných jmen, slovesný způsob, druhy zájmen a číslovek, druhy podmětu a přísudku). Žáci se učí pracovat s Pravidly českého pravopisu.

    Způsob hodnocení žáků

    Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem s SPU, je kladen důraz na slovní projev, v psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaní žáci jsou úkolováni z nadstavbového učiva formou referátů nebo seminárních prací, zájemci se zapojují do olympiád a soutěží.

    Hodnotí se ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost je vyjádřit. Hodnocení probíhá formou ústního i písemného zkoušení. Dále je hodnocena aktivita v hodině, jeho připravenost do výuky, schopnosti vypracovat samostatný projekt nebo referát. Žáci jsou hodnoceni podle klasifikačního řádu škálou 1(výborný) – 5 (nedostatečný).

     

    Český jazyk a literatura

    1. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Jazyková výchova

    Vyvození hlásek a písmen abecedy (kromě q, w, x) Dlouhé samohlásky

    Vyvození dvojhlásek au, ou

    Sluchové rozlišení a výslovnost jednotlivých samohlásek, souhlásek Slova a pojmy, význam slov

    Tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

    Začíná rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova, snaží se členit slova na hlásky, zkouší odlišovat dlouhé a krátké samohlásky.

    Spočítá slova ve větě, začíná tvořit slova opačného významu, rozdělí slovo na slabiky.

    Hláskuje slova.

    Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary pod.jm., přídav.jm. a sloves

    Začíná odůvodňovat a psát správně velká písmena na začátku věty a v typických

    příkladech vlastních jmen osob, zvířat.

     

     

    Český jazyk a literatura

    1. ročník

     

    Komunikační a slohová výchova

     

    Čtení slabik a slov.

    Technika čtení, pozorné čtení, plynulé čtení - články, básně a hádanky vybrané dle uvážení učitelky

    Čtení z časopisů

    Praktické naslouchání Mluvený projev - výslovnost

     

    Uvolňovací cviky (psaní pastelkou). Správné sezení, správné držení psacího náčiní. Uvolňovací cviky (psaní tužkou a perem).

    Psaní písmen, malé i velké abecedy (kromě q, w, x) Psaní: opis, přepis, diktát

     

    Komunikační žánry - pozdrav, oslovení, omluva, prosba, blahopřání, zdvořilé

    vystupování

    Začíná číst s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

    Podle obrázků vypráví jednoduchý a krátký příběh, seřadí ilustrace podle dějové

    posloupnosti.

    Učí se chápat formulované pokyny k práci (v písemné i mluvené formě).

    Při rozhovoru se snaží dodržovat základní pravidla pro komunikaci.

    V krátkých mluvených projevech se učí správně dýchat.

    V mluveném projevu začíná používat vhodné neverbální prostředky.

    Na základě vlastních zážitků se snaží vytvořit krátký mluvený projev s pomocí

    vyučujícího.

    Seznamuje se se základními hygienickými návyky spojenými se psaním.

    Učí se správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky.

    Snaží se kontrolovat napsaný text.

    Snaží se správně vyslovovat, špatnou výslovnost se snaží opravit.

    Literární výchova

     

    Čtení a naslouchání, poslech lit. textů

    Četba literárních textů, formulace vlastních dojmů

    Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, kniha, časopis, rým- jednoduchou formou

    Beseda v knihovně

    Čte literární texty přiměřené věku.

    Snaží se přednášet zpaměti literární texty přiměřené věku.

    Najde jednoduché rýmy.

    Jednoduchou formou vyjádří své dojmy a pocity z přečteného textu.

    Pozná pohádku na obrázku a dovede ji vyprávět.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

     

     

     

    Český jazyk a literatura

    2. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Jazyková výchova

    Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

     

     

    Český jazyk a literatura

    2. ročník

     

    Věta – slovo – slabika, začátek věty, znaménka za větami, pořádek slov ve větě Počet slov ve větě, počet slabik ve slově

    Intonace vět, uspořádání vět

    Druhy vět podle postoje mluvčího, slovní význam, pořadí vět.

    Písmeno – hláska, písmena x, w, q

    Dělení slov na konci řádku

    Samohlásky krátké a dlouhé, pravopis ú, ů

    Dvojhlásky

    Souhlásky tvrdé, pravopis Souhlásky měkké, pravopis Spojky, souvětí

    Obojetné souhlásky, slabikotvorné r, l

    Podstatná jména, vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic Význam slov (citově zabarvená, hanlivá)

    Předložky, slovesa

    Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; pravidla pro psaní ě ve slovech Párové souhlásky na konci slov

    Přípravná cvičení ke slovním druhům, abeceda

    Spočítá slova ve větě, tvoří slova opačného významu, rozdělí slovo na slabiky.

    Seznamuje se slovy opačnými, nadřazenými a podřazenými, souřadnými.

    Učí se rozpoznat slova citově zabarvená a vhodně je užívat v textu, poznávat slova hanlivá.

    Najde slova příbuzná.

    Hláskuje slova.

    Odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických příkladech

    vlastních jmen osob, zvířat.

    V textu poznává typické příklady druhů vět podle postoje mluvčího.

    V mluveném projevu volí vhodné zvukové prostředky při používání různých druhů vět podle postoje mluvčího.

    V písemném projevu používá správná interpunkční znaménka za jednotlivými druhy

    vět podle postoje mluvčího; rozpozná začátek a konec věty zrakově i sluchově.

    Píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; užívá pravidla pro psaní koncovek v typických případech slov.

    Píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě .

    Utvoří ze slov smysluplné věty a souvětí.

    Komunikační a slohová výchova

     

    Čtení článků a textů

    Psaní malých a velkých písmen, psaní číslic

    Psaní w, q, x

    Přepis a opis

    Tvoření vět k obrázkům

    Jak se zdravíme v rodině, oslovení, poděkování, omluva, pozdravy

    Blahopřání, dopis, seznam, pozdrav z prázdnin Popis obrázku, popis zvířat

    Vypravování – obrázková osnova Spisovná a nespisovná slova

    Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

    Vyhledá v textu jednoduché odpovědi na otázky.

    Vytvoří jednoduchou otázku k přečtenému textu.

    Podle obrázků vypráví příběh; naslouchá.

    Chápe jasně a zřetelně formulované pokyny k práci (v písemné i mluvené formě).

    Při rozhovoru dodržuje základní pravidla pro komunikaci.

    V krátkých mluvených projevech správně dýchá a učí se volit vhodné tempo řeči; pečlivě vyslovuje ve čtení i v ostatních mluvených projevech.

    Do mluveného projevu vybírá vhodná slova.

    V krátkém mluveném projevu používá vhodné jednoduché neverbální prostředky.

    Upevňuje si základy úpravy v sešitech.

    Opisuje a přepisuje kratší text, zvyšuje rychlost a kvalitu psaní.

    Píše správné tvary písmen abecedy a číslic, kontroluje svůj písemný projev.

     

     

    Český jazyk a literatura

    2. ročník

     

     

    Správně vyslovuje, špatnou výslovnost opravuje.

    Literární výchova

     

    Poslech literárních textů; vyjadřování svých pocitů

    Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

    Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; rým

    Beseda v knihovně

    Čtení podle rolí, orientace v textu.

    Čte literární texty přiměřené věku.

    Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.

    Najde jednoduché rýmy.

    Jednoduchou formou vyjádří své dojmy a pocity z přečteného textu.

    Pozná pohádku a dovede ji vyprávět.

    Pozná krátký literární text psaný prózou.

    Pozná krátký literární text psaný poezií.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura

    3. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Jazyková výchova

    Věta, slovo, hláska, věta jednoduchá, souvětí Párové souhlásky. Psaní skupin bě, pě, vě, mě. Znělé a neznělé souhlásky.

    Velká písmena. Abeceda Význam slov.

    Stavba slova, slova příbuzná, slovní přízvuk Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z Slova souznačná, mnohoznačná, protikladná Podstatná jména: rod, číslo, pád

    Podstatná jména obecná a vlastní

    Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

    Chápe rozdíl mezi hláskou a písmenem.

    Rozděluje slovo na hlásky.

    Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost.

    Pozná základní příklady jednoznačných a mnohoznačných slov.

    Poznává slova opačného významu.

    Chápe vztahy mezi významy slov (slova nadřazená, podřazená, slova souřadná).

    Vysvětlí, co to jsou příbuzná slova.

    Pozná vztah příbuznosti slov v rámci základní a věku přiměřené slovní zásoby.

     

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura

    3. ročník

     

    Slovesa

    Přídavná jména, zájmena, číslovky, příslovce, předložky

    Spojky, částice, citoslovce

    Přehled slovních druhů

    Přiřazuje typické příklady slov v základním tvaru ke slovním druhům (zejména podstatná jména, přídavná jména, slovesa).

    Poznává rod, číslo a seznamuje se s pády podstatných jmen; poznává osobu, číslo a

    čas u sloves.

    Vysvětlí rozdíl mezi slovním druhem a slovním tvarem.

    Ve svém projevu užívá správné gramatické tvary podstatných, přídavných jmen a sloves.

    Jednoduše spojí dvě věty do souvětí a vybere si k tomu vhodný spojovací výraz.

    V textu poznává typické příklady druhů vět podle postoje mluvčího.

    V písemném projevu používá správná interpunkční znaménka za jednotlivými druhy

    vět podle postoje mluvčího.

    V mluveném projevu volí vhodné zvukové prostředky při používání různých druhů vět podle postoje mluvčího.

    Píše správně i/y po tvrdých, měkkých a učí se psaní i/y po obojetných souhláskách.

    Píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě a mě.

    Píše správně velká písmena na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen,

    zvířat a místních pojmenování.

    Komunikační a slohová výchova

     

    Technika čtení, čtení pozorné, plynulé, čtení jako zdroj informací Praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem)

    Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenávání slyšeného, reagování otázkami)

    Reprodukce textu

    Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vypravování, dialog na

    základě obrazového materiálu

    Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu)

    Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý tiskopis, dopis, popis, vypravování

    Osnova vypravování

    Technika psaní (úhledný, čitelný písemný projev)

    Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

    Vyhledá v textu jednoduché odpovědi na otázky.

    Vytvoří jednoduchou otázku k přečtenému textu.

    Jasně zformuluje otázku na nejasnosti v přečteném textu.

    Učí se formulovat otázky za účelem porozumění textu.

    Chápe jasně a zřetelně formulované pokyny k práci (v písemné i mluvené formě).

    Při rozhovoru dodržuje základní pravidla pro komunikaci.

    Vhodným způsobem reaguje na promluvy.

    Vyslovuje bez chyb, špatnou výslovnost opravuje.

    V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

    Do mluveného projevu vybírá vhodná slova.

    V mluveném projevu používá vhodné neverbální prostředky.

    Na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev.

     

     

    Český jazyk a literatura

    3. ročník

     

     

    Dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním.

    Vyhledané chyby správně opraví.

    Napíše věcně i formálně správné jednoduché sdělení.

    Podle obrázků vypráví jednoduchý příběh.

    K jednoduchému příběhu si připraví osnovu.

    Učí se psát věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.

    Literární výchova

     

    Poslech literárních textů

    Zážitkové čtení a naslouchání

    Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

    Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: hádanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, pověst, spisovatel, básník, kniha, čtenář, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

    Beseda v knihovně.

    Čte literární texty přiměřené věku.

    Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku. Frázuje, dodržuje tempo.

    Vyjádří své dojmy a pocity z přečteného textu.

    Vlastní dojem z četby si zaznamená vhodnou formou.

    Pozná literární text psaný prózou.

    Pozná literární text psaný poezií.

    Pozná pohádku a dovede ji vyprávět.

    Podle svých schopností a zájmů vytvoří přiměřený literární text.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

     

    Český jazyk a literatura

    4. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Jazyková výchova

    Věta a souvětí, mateřský jazyk, znělé a neznělé souhlásky

    Souvětí, spojování vět spojovacími výrazy Vzorec souvětí

    Význam slov, slova s citovým zabarvením, slova spisovná a nespisovná, slova

    Nadřazená a podřazená s citovým zabarvením, slova mnohoznačná a souznačná

     

    Pozná slova stejného nebo podobného významu.

    V typických příkladech slov pozná kořen slova, příponovou a předponovou část;

    rozlišuje předpony, předložky.

    Určuje ve větě slovní druhy plnovýznamových slov, užívá je v gramaticky správných tvarech.

    Pozná spisovný a nespisovný tvar běžně užívaných slov.

     

     

    Český jazyk a literatura

    4. ročník

     

    Slovní druhy, ohebné a neohebné Slabika – hláska – písmeno – abeceda

    Stavba slova – kořen, předponová část, příponová část, slova příbuzná Předpony a předložky od, nad, bez, pod, před

    Předpony vz-, roz-, ob-, v-, vy-, vý-

    Vyjmenovaná slova - obojetné souhlásky, pravopis

    Slovesa – určování osoby, čísla, času, infinitiv, zvratná slovesa, jednoduché a složené tvary, časování sloves ve všech časech

    Vzory rodu středního, ženského, mužského – přiřazení podstatných jmen ke

    vzorům, pravopis

    Orientačně vzory předseda, soudce

    Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice, určování vyjádřeného podmětu a přísudku.

    Shoda přísudku s podmětem – podmět v rodě středním, ženském a mužském. Rozlišování řeči přímé a věty uvozovací.

    Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách.

    Vyjmenuje a používá vzory podstatných jmen, skloňuje podle vzorů.

    Doplňuje koncovky podstatných jmen.

    Pozná zvratná slovesa; určuje osobu, číslo, čas; časuje.

    Vyhledá základní skladební dvojici v jednoduchých větách; seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem.

    Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí.

    Rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku.

    Užívá jednoduchých spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje.

    Komunikační a slohová výchova

     

    Pozdrav, omluva, prosba, poděkování

    Základní pravidla komunikace (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání role

    mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)

    Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost)

    Vypravování, členění textu, vypravování podle obrázkové osnovy, sestavení osnovy, bohatost vyjadřování, vytvoření nadpisu, pozdrav z prázdnin

    Adresa

    Popis osoby, popis věci a děje

    Rozhovor, pozvánka, telefonování, vzkaz, oznámení, blahopřání, dopis, přihláška,

    dotazník, zpráva, SMS, E-mail Reklama (stručnost vyjadřování) Slohová pravidla

    Čitelný a úhledný písemný projev Opis a přepis vět

    Psaní souvislého textu, odpovědí na otázky

    Plynulé čtení textu s porozuměním, správná intonace, melodie hlasu při čtení

    Čte přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

    Rozlišuje podstatné informace v textu vhodném pro daný věk.

    Vybere z nabídky nadpis k úryvku textu.

    Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.

    Zkouší reprodukovat obsah přiměřeně složitého sdělení.

    Učí se vést správně dialog.

    Volí náležitou intonaci podle svého komunikačního záměru.

    Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

    Píše správně po stránce obsahové i formální velmi jednoduché komunikační žánry.

    Sestaví stručnou osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří velmi krátký mluvený s dodržením časové posloupnosti.

     

     

    Český jazyk a literatura

    4. ročník

     

    Znalost orientačních prvků v textu při čtení Věcné čtení - čtení jako zdroj informací Naslouchání - pozorné, reagování otázkami Reprodukce přečteného textu

    Dramatizace textu

     

    Literární výchova

     

    Poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, formulace vlastních dojmů

    z četby

    Literární pojmy: druhy a žánry, literatura neumělecká Nejznámější ilustrátoři

    Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň

    Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

    Rozhovory o divadle, rozhlasových a televizních pořadech, filmech, kultuře v regionu

    Čtení dětských knih a časopisů

    Beseda v knihovně

    Jednoduchým způsobem vyjadřuje vlastní dojmy z přečteného textu.

    Vlastní dojem z přečteného textu si jednoduchým způsobem zaznamená.

    Podle svých schopností reprodukuje děj přečteného textu.

    Na základě svých schopností zkouší tvořit velmi krátký literární text na dané téma.

    Začíná rozlišovat různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

    Snaží se přiřadit ukázku k žánru (poezie, pohádka, naučný text z encyklopedie).

    Rozhodne, zda ukázka je poezie nebo próza.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

     

    Český jazyk a literatura

    5. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Jazyková výchova

     

    Národní jazyk

    Slova podle významu - nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu,

    mnohoznačná, souznačná, spisovná a nespisovná Stavba slova, slova příbuzná

    Pozná slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová.

    Vysvětlí jednotlivé významy nejčastěji užívaných slov vícevýznamových.

    Vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k zadanému slovu.

    V příkladech slov pozná kořen slova, příponovou a předponovou část a koncovku.

    Rozliší případy, kde jde o slova příbuzná a kde o tvary téhož slova.

     

     

    Český jazyk a literatura

    5. ročník

     

    Souhláskové skupiny mezi předponou nebo příponou a kořenem slova

    Předpony od-, nad-, pod-, před-, bez-, roz-

    Zdvojené souhlásky, souhláskové skupiny na rozhraní mezi předponou nebo

    příponou a kořenem slova Předpony s-, z-, vz-, ob-, v- Předložky s, z

    Skupiny bě / bje, pě, vě / vje, mě / mně

    Odvozování přídavných jmen příponou –ný, – ní.

    Vyjmenovaná slova, příbuzná slova, pravopis i/y po obojetných souhláskách Slovní druhy, slova ohebná a neohebná

    Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie, vzory rodu mužského,

    středního a ženského, pravopis koncovek podstatných jmen Přídavná jména - druhy přídavných jmen, pravopis koncovek Druhy zájmen

    Druhy číslovek

    Slovesa a jejich tvary - časování sloves, slovesný způsob, mluvnické kategorie Věta jednoduchá, základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice Podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem

    Souvětí

    Řeč přímá a nepřímá

    Neohebné slovní druhy

    Rozliší, zda věta je/není napsaná gramaticky správně.

    Určuje ve větě slovní druhy plnovýznamových slov (i neohebné slovní druhy), užívá je v gramaticky správných tvarech.

    Doplní zadaný tvar podstatného a přídavného jména a nahradí je tvarem spisovným.

    Určí osobu, číslo, čas, způsob u sloves.

    Vyhledává složené slovesné tvary.

    Rozliší přídavné jméno měkké a tvrdé, s podstatným jménem určí pád, číslo, rod a vzor přídavného jména.

    Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách; užívá koncovky podstatných jmen, přídavných jmen i u sloves.

    Na základě znalosti shody přísudku s podmětem píše správné tvary příčestí

    minulého činného v mluveném i psaném projevu.

    Pozná spisovný a nespisovný tvar běžně užívaných slov a správně je užívá ve své komunikaci s okolím.

    Vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný).

    Odlišuje větu jednoduchou a souvětí.

    Větu jednoduchou vhodně změní v souvětí.

    Rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku.

    Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje.

    V jednoduchých příkladech souvětí píše správně čárku.

    Komunikační a slohová výchova

     

    Praktické a věcné čtení a naslouchání

    Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost)

    Vyjadřování závislé na komunikační situaci

    Základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta

    Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, představování, omluva, prosba, vzkaz,

    Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

    V přečteném textu posoudí pravdivost, nebo nepravdivost tvrzení.

    Zaznamená podstatné informace.

    Rozhodne, zda daná informace vyplývá, nebo nevyplývá z textu.

    Vystihne smysl uvedeného textu.

    V přiměřeném naučném textu rozlišuje podstatné a okrajové informace.

    Podstatné informace zaznamená.

    Vybere z nabídky slov slova klíčová k danému textu.

     

     

    Český jazyk a literatura

    5. ročník

     

    Tiskopisy, telefonování Inzerát, naučný text, reklama

    Dorozumívání beze slov, symboly, značky, znamení

    Popis zvířete, popis předmětu, popis pracovního postupu, popis děje

    Vypravování, osnova

    Přímá řeč

     

    Dopis

    Technika psaní, základní hygienické návyky

    Vede správně dialog, telefonický rozhovor.

    Sestaví jednoduché sdělení (adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka).

    Sestaví z vět (nebo krátkých odstavců) příběh, nebo sdělení (podle pravidel časové

    a příčinné souvislosti).

    Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta.

    Podle vlastního komunikačního záměru si zvolí správnou intonaci věty, přízvuk,

    pauzy a tempo řeči.

    Pro konkrétní komunikační situaci vybere vhodné prvky spisovné a nespisovné výslovnosti a užívá je při každodenní komunikaci.

    Píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché komunikační žánry.

    V ukázce určitého žánru doplní, co chybí.

    Sestaví osnovu přiměřeně náročného vyprávění.

    Podle sestavené osnovy vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením

    časové posloupnosti.

    Snaží se rozpoznat manipulativní komunikaci v jednoduché reklamě.

    Literární výchova

     

    Poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání

    Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

    Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; pověst, báje, bajka, pohádka

    Divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání Mimočítanková četba, referáty žáků

    Rozhovory o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech Návštěva divadelních představení pro školy

    Vyjadřuje vlastní dojmy z přečteného textu.

    Vlastní dojem z přečteného textu si zaznamená.

    Reprodukuje děj přečteného textu.

    Na základě svých schopností tvoří jednoduchý literární text na dané téma.

    Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

    Rozhodne, z kterého druhu, nebo žánru je úryvek (poezie, pohádka, naučný text z encyklopedie, návod k použití).

    Po jednoduchém rozboru literárních textů zařadí text podle základních literárních

    pojmů.

    Dokáže zdramatizovat přečtený text, uvědomuje si odlišnost dramatizace od literárního textu.

    Porovnává ilustrace různých výtvarníků, dokáže namalovat vhodnou ilustraci k

    přečtenému textu.

    Rozhodne, zda ukázka je poezie nebo próza.

    Zařadí text k próze.

     

     

    Český jazyk a literatura

    5. ročník

     

     

    Rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo bajka.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

     

     

    Český jazyk a literatura 

    6. ročník 

     

    Učivo 

    ŠVP výstupy 

    Jazyková výchova 

    Tvarosloví 

    Opakování slovních druhů 

    Podstatná jména 

    Opakování – mluvnické kategorie Podstatná jména konkrétní a abstraktní 

    Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková Podstatná jména obecná a vlastní 

    Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů 

    Odchylky ve skloňování 

    Pravidla českého pravopisu - pravopis Jazykové příručky 

    Přídavná jména – měkká, tvrdá a přivlastňovací Stupňování přídavných jmen 

    Skloňování přídavných jmen 

    Zájmena 

    Opakování – druhy zájmen 

    Skloňování zájmen podle vzorů ten a náš 

     

    Rozpozná a rozlišuje slovní druhy a orientuje se v jejich mluvnických kategoriích, vyjmenuje slovní druhy, rozdělí je na ohebné a neohebné, rozpozná podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. 

    Pojmenuje jednotlivé části slova, uvede slova příbuzná, vyjmenuje změny při střídání hlásek u odvozování, uvede příklady, rozpozná příponu a předponu.  

    Ovládá pravopis podstatných jmen vlastních a obecných, zařadí podstatná jména ke vzorům. 

    Seznámí se se základními jazykovými příručkami a samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími příručkami, vyhledá závadná slova, rozumí informacím uvedeným u jednotlivých hesel. 

    Procvičuje a upevňuje si zásady pravopisu, zvládá zdůvodňování. 

    Rozpozná jednotlivé druhy přídavných jmen, přiřadí ke vzorům. 

    Ovládá pravopis přídavných jmen, umí stupňovat přídavná jména, upevňuje si pravopis přídavných jmen. 

    Rozpozná druhy zájmen, vyhledá je v textu, skloňuje zájmena ukazovací, 

    přivlastňovací podle vzorů, skloňuje zájmena podle vzorů přídavných jmen. 

    Vyhledá v textu číslovky, rozezná druhy číslovek, vyskloňuje číslovky dva, oba, 

    odůvodní psaní teček za číslovkami řadovými. 

    Rozpozná slovesa a určí mluvnické významy (osoba, číslo, způsob, čas), utvrzuje si pravidla shody přísudku s podmětem, vybaví si základy interpunkce, označí skladební dvojice, vyjmenuje a definuje větné členy, rozlišuje přísudek slovesný a jmenný se sponou. 

    Český jazyk a literatura 

    6. ročník 

     

    Učivo 

    ŠVP výstupy 

    Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen 

    Číslovky 

    Opakování – druhy číslovek Skloňování základních číslovek 

     

    Slovesa 

    Opakování – mluvnické významy Podmiňovací způsob přítomný a minulý Slovesný čas 

     

    Skladba 

    Větné členy - základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy Věta jednoduchá 

    Grafické znázornění věty jednoduché 

    Souvětí 

    Určování vět hlavních a vedlejších Grafické znázorňování souvětí Nejobvyklejší spojovací výrazy Interpunkce v souvětí 

     

    Zvuková stránka jazyka Opakování o hláskách 

    Spisovná a nespisovná výslovnost 

     Zvuková stránka slova a věty  

    Rozvrstvení národního jazyka 

    Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a souvětí, 

    vyhledá a určí větné členy. 

    Využívá znalostí o jazyce při tvorbě vhodných jazykových projevů podle zadání. 

    Rozezná a vymyslí větu jednoduchou i souvětí, rozpozná větu hlavní i vedlejší a znázorní je graficky. 

    Využívá znalostí o jazyce při tvorbě vhodných jazykových projevů podle situace, pracuje s interpunkčními znaménky v textu. 

    Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. 

    Odliší spisovný a nespisovný jazyk, seznámí se s jednotlivými vrstvami jazyka, uvede 

    příklady českého a moravského nářečí a zdůvodní jejich využití. 

    Rozpozná hlásky, roztřídí je na samohlásky a souhlásky, rozliší dvojhlásky, určí znělé 

    a neznělé souhlásky 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura 

    6. ročník 

     

     

     

    Literární výchova 

     

    Četba 

    Literární druhy (lyrika, epika, drama) 

    Literární žánry (pohádka, pověst, mýty, eposy, báje, bajka, legenda, kronika)  

    Poezie, próza, drama 

    Interpretace literárních děl českých i světových 

    Čte plynule, pracuje s dechem, správně artikuluje. 

    Dokáže reprodukovat přečtený text, formuluje vlastní názory na umělecké dílo. 

    Rozlišuje základní literární druhy a žánry,  

    Rozlišuje literární pojmy, snaží se pochopit jejich podstatu, charakterizuje základní literární žánry. 

    Rozlišuje žánr napsaný prózou a poezií. 

    Osvojuje si základní básnické prostředky, literární pojmy (metafora, metonymie, personifikace…) a zvukové prostředky (rým, rytmus, volný verš). 

    Uvádí nejznámější autory probíraných žánrů , rozpozná výrazný styl autora. 

    Pracuje s různými texty, nachází jejich hlavní myšlenku. 

    Zhodnotí kroniku, pověst jako zdroj informací o minulosti. 

     

    Uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla, formuluje dojmy ze své četby, z divadelního nebo filmového představení, vyjádří svůj názor na umělecké dílo. 

     

    Pokusí se o vlastní literární tvorbu  podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie s využitím různých soutěží, zážitky z četby sděluje ostatním. 

     

    Rozpozná znaky hodnotné a brakové literatury na základě vlastní četby. Svůj názor doloží argumenty. 

     

    Pracuje s různými informačními zdroji, dokáže vyhledat potřebné informace. 

    Komunikační a slohová výchova 

     

    Úvod k výuce slohu – slohové postupy a útvary Vyplňování jednoduchých tiskopisů Jednoduché komunikační žánry 

    Zpráva, oznámení Dopis osobní a úřední Popis předmětu 

    Popis pracovního postupu 

    Výtah a výpisky 

    Vypravování – psaný i mluvený projev Práce s textem 

     

    Rozezná některé slohové útvary. 

    Český jazyk a literatura 

    6. ročník 

     

     

    Rozezná některé jednoduché tiskopisy, podle předlohy vyplní poštovní poukázky, podací lístek . 

    Rozliší mezi sebou vzkaz a inzerát, seznámí se se způsobem psaní inzerátu, rozezná inzerát od objednávky. 

    Rozliší zprávu od oznámení, SMS zprávy, rozliší dopis osobní a úřední, seznámí se s náležitostmi dopisu a způsobem psaní, naučí se formulovat dopis. 

     Vymýšlí synonyma, práci rozčlení do odstavců, dbá na návaznost, rozmanitost sloves, hovorové a nespisovné výrazy nahradí spisovnými. 

    Sestaví osnovu popisu, vybírá výstižná a odborná slova. 

    Rozlišuje různé komunikační prostředky, obohacuje si slovní zásobu. 

    Seznámí se s osnovou, seznámí se s členěním textu do odstavců, podle osnovy 

    vytvoří vypravování. 

    Užívá vhodných verbálních i nonverbálních jazykových prostředků, uplatňuje 

    mimojazykové prostředky. 

    Vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, myšlenky, pocity, seznamuje se s výstavbou souvislého. textu, vhodně užívá přímou řeč. 

    Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. 

     

     

     

    Český jazyk a literatura 

    6. ročník 

     

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura 

    7. ročník 

     

     

    Učivo 

    ŠVP výstupy 

     

    Jazyková výchova 

     

    Tvarosloví – slova ohebná Podstatná jména Přídavná jména 

    Zájmena 

    Skloňování zájmena jenž 

    Číslovky 

    Slovesa – slovesný rod činný a trpný 

    Tvarosloví – slova neohebná Příslovce a příslovečné spřežky Předložky 

    Správně třídí slovní druhy, vyjmenuje slovní druhy a rozdělí na ohebné a neohebné, zařadí podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky ke vzorům, správně je skloňuje. 

     

    Určuje slovesný rod, převádí sloveso z jednoho rodu do druhého. 

     

    Pozná příslovečnou spřežku, správně ji použije. 

     

    Stupňuje přídavná jména. 

     

    Stupňuje příslovce a užívá příslovečné spřežky. 

     

    Aplikuje znalosti o dosud probraných pravopisných jevech. 

     

    Upevňuje si pravopis shody podmětu a přísudkem, pravopis psaní velkých a malých 

    písmen. 

     

    Spojky Částice Citoslovce 

    Pravopis 

    Psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

    Slovní zásoba 

    význam slov, tvoření slov – způsoby obohacování slovní zásoby homonyma, synonyma, antonyma 

    Skladba- věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty, 

    větné členy 

    Věty podle postoje mluvčího 

    Skladba- druhy vět vedlejších 

     

     

     

     

     

    Doplní vynechaná písmena a odůvodní pravopis, tvoří ženská pojmenování od mužských, vyjmenuje přípony, připojuje podle smyslu vybrané předpony a vyvodí, proč jsou ve slovech dvě stejné souhlásky. 

    Pracuje samostatně se základními jazykovými příručkami, vyhledá zadaná slova, rozumí informacím uvedeným u jednotlivých hesel. 

    Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitějšími způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování i ve frazémech. 

    Rozlišuje větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent, umí je vytvořit a umí je správně použít. 

    Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, umí je vytvořit. 

    Určí větu hlavní i větu vedlejší. 

    Má přehled o spojkách podřadicích, určuje všechny druhy vedlejších vět, využívá 

    správně interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí. 

    Vyhledá a určí všechny větné členy. 

    Vyjdří větným členem větu vedlejší a obráceně. 

     

     

     

    Český jazyk a literatura 

    7. ročník 

     

    Komunikační a slohová výchova 

     

    Slohové postupy a útvary Mluvený projev Vypravování Charakteristika 

    Popis výrobků a pracovních postupů 

    Popis uměleckých děl Líčení 

    Výtah Životopis 

    Vyjádří se k danému tématu podle vlastních zkušeností. 

    Formuluje otázky na dané téma, ověřuje fakta pomocí otázek nebo prorovnáním s dostupnými informačními zdroji,  aktivně vstupuje do hovoru.  

    Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.  

    Hodnotí formy komunikace v médiích, kriticky k nim přistupuje. 

    Zdokonaluje svůj projev, zlepšuje komunikační dovednosti. 

    Je schopen uplatnit a užívat jazykové a mimojazykové prostředky. 

    Uplatní vlastní zkušenosti, názory, postoje, logicky uvažuje nad danými tématy. 

    Zapojuje se do diskuze, rozlišuje různé komunikační prostředky, obohacuje si slovní zásobu, přiměřeně reaguje na danou komunikační situaci. 

    Respektuje pravidla dialogu. 

     

    Uplatňuje principy vypravování při vlastním mluveném i psaném projevu. 

     

    Vytváří text podle zadání, podle předem připravené osnovy. 

     

    Uplatňuje principy charakteristiky ve vlastním projevu. 

     

    Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.  

     

    Čte pozorně, orientuje se v textu, rozlišuje podstatné věci, formuluje hlavní myšlenku textu. 

     

    Utváří popis podle zadání a podle logického schématu. 

     

    Vyhledává odborné názvy domácího, cizího původu, využívá aktuálních témat, formuluje přesně a výstižně myšlenky. 

     

    V textu vyhledá klíčová slova, vyhledává části výkladové a popisné, shrne a upevní si vědomosti. 

     

    Napíše vlastní životopis. 

     

    Literární výchova 

     

    Literární druhy (lyrika, epika, drama) 

    Literární žánry (balada, romance, povídka, román, cestopis, kronika …) Literární pojmy (obrazná pojmenování) 

    Literární teorie – verš, rým, sloka 

     

    Dokáže reprodukovat přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla. 

     

    Charakterizuje literární druhy a  žánry (balada, romance, povídka, román …), porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. 

     

    Upevňuje si základní básnické prostředky literárních pojmů (metafora, metonymie, personifikace...) a osvojuje si zvukové prostředky poezie (rým, rytmus, volný verš). 

     

    Vyhledá v různých informačních zdrojích potřebné informace z literatury (údaje o 

    určitém autorovi a jeho díle). 

     

    Ústně nebo písemně formuluje dojmy z četby, divadelního anebo filmového 

    představení a názory na umělecké dílo, vybírá si literaturu podle vlastního zájmu. 

     

             

     

    Český jazyk a literatura 

    7. ročník 

     

     

    Rozliší literaturu hodnotnou a konzumní, podle textu posoudí a zdůvodní. 

     

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

     

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

     

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura 

    8. ročník 

     

    Učivo 

    ŠVP výstupy 

    Jazyková výchova 

     

    Obecné výklady o českém jazyce (jazyková kultura a slovanské jazyky) Slovní zásoba 

    Slova přejatá a cizí vlastní jména 

     

    Tvarosloví 

    Skloňování zájmen týž a tentýž Slovesný vid 

    Tvoření a využití slovesných tvarů 

     

    Skladba 

    Věta jednočlenná a věta dvojčlenná 

    Zápor 

    Základní větné členy Rozvíjející větné členy Několikanásobné větné členy Významové poměry 

    Znázornění stavby věty jednoduché 

    Souvětí podřadné 

    Druhy vedlejších vět 

    Souřadně spojené věty vedlejší 

    Souvětí souřadná 

    Významové poměry mezi větami hlavními 

    Roztřídí slovanské jazyky, ukáže na mapě jejich výskyt. 

    Rozliší jednotlivé způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování. 

    Spisovně vyslovuje česká slova i slova z cizího jazyka přejatá. 

    Ovládá  význam a skloňování základních cizích slov, vysvětlí jejich význam. 

    Orientuje se v jazykových příručkách při ověřování pravopisu, průběžně příručky 

    používá. 

    Opakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků, správně skloňuje, upevňuje si učivo o slovesech, trpný a činný rod, odůvodní pravopis koncovek sloves v minulém čase. 

    Určí slovesný vid, vytváří vidovou dvojici a uvědomuje si významový rozdíl . 

    Rozlišuje větu jednočlennou, dvojčlennou, větné členy. 

    Graficky znázorní stavbu věty jednoduché, souvětí podřadného. 

    Určuje všechny druhy vedlejších vět, určí větu hlavní a významové poměry mezi 

    větami hlavními. 

    Rozliší spojky podle poměru, rozliší poměry mezi větami a větnými členy. 

    Zvládá a vysvětlí pravopis souřadně spojených vět vedlejších. 

     

    Český jazyk a literatura 

    8. ročník 

     

    Komunikační a slohová výchova 

     

    Slohové postupy a útvary 

    Práce s textem 

    Charakteristika postav Popis 

    Líčení - subjektivně zabarvený popis Výklad 

    Výtah Úvaha 

    Mluvený projev 

     

     

     

     

    Vyjmenuje slohové útvary, uvede, na čem závisí volba jazykových prostředků 

    (objektivní a subjektivní činitelé). 

    Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 

    Uplatní a užívá vhodné verbální a nonverbální prostředky. 

    Rozšiřuje si slovní zásobu, vyhledává a doplňuje ustálená slovní spojení. 

    Vyhledává v textu různé jazykové prostředky a charakterizuje je. 

    Vyhledává a třídí informace, užívá je v procesu učení, uspořádává informace v textu s ohledem na účel. 

    Připraví si krátký výtah z problematiky, která jej zajímá, pracuje s dostupnými 

    informačními zdroji. 

     

    Diskutuje nad danými problémy, dodržuje pravidla dialogu. 

    Rozlišuje popis, charakteristiku a líčení. 

    Shrne a upevní si vědomosti, pracuje s popisem, výkladem i výtahem. 

    Osvojuje si zásady slohového postupu úvaha. 

    Uplatní vlastní zkušenosti, názory, postoje, logicky uvažuje nad danými tématy. 

    Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura 

    8. ročník 

     

    Literární výchova 

     

    Interpretace literárních děl českých i světových – smysl a podstata díla 

    Četba 

    Literární teorie (struktura literárního díla, jazyk literárního díla) Literární druhy (lyrika, epika, drama) 

    Literární žánry a útvary (ústní lidová slovesnost, lidová píseň, román, povídka, fejeton …) 

    Počátky písemnictví 

    Starší česká literatura 

    Národní obrození, Osvícenství, Preromantismus a Romantismus, Realismus a nové 

    směry v literatuře 

     

    Přečte a reprodukuje text, hledá smysl a podstatu díla ve spolupráci s ostatními, 

    zaměřuje se na srovnávání a hledání souvislostí. 

    Sděluje a formuluje názory na přečtené dílo, tvoří výtvarný doprovod k textu. 

    Porovnává hodnotnou literaturu, odlišuje ji od konzumní, svůj názor doloží argumenty. 

    Tvoří vlastní literární texty podle svých schopností  a na základě osvojených znalostí základů literární teorie a tvoří ilustrace. 

    Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém, filmovém zpracování. 

    Orientuje se ve struktuře literárního díla (námět a téma díla, prostředí, literární hrdina, kompozice příběhu), popíše jazyk literárního díla. 

    Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich  výrazné představitele.  

    Orientuje se ve vývoji české literatury v těchto obdobích, charakterizuje nové 

    směry a jejich významné představitele v české a světové  literatuře. 

    Uvádí představitele a jejich díla v daném literárním směru. 

     

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

    Český jazyk a literatura 

    8. ročník 

     

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura

    9. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Jazyková výchova

    Slovní zásoba a význam slova Rozvoj slovní zásoby

    Významové vztahy mezi slovy - synonyma, homonyma, antonyma Slovo a sousloví

    Nauka o tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) Stavba slova

    Tvarosloví

    Slovní druhy – slova ohebná a neohebná Podstatná jména

    Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy Slovesa a jejich mluvnické významy

    Příslovce – druhy, stupňování Předložky a spojky

    Skladba

    Stavba věty a souvětí

    Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty

    Tvoření vět a souvětí Mluvnický zápor Skladební dvojice

    Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá

    Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět Významové poměry mezi větami a větnými členy Řeč přímá a nepřímá

    Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná

    Pořádek slov v české větě

    Rozpozná a uvádí příklady slov nadřazených, podřazených a slov souřadných.

    Rozlišuje slovní zásobu aktivní a pasivní.

    Vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby a je schopen uvést příklady.

    Chápe významové vztahy mezi slovy (synonyma, homonyma, antonyma).

    Rozpozná přenesená pojmenování, slova a sousloví.

    Rozpozná archaismy, historismy, neologismy.

    Uvědoměle používá slovníky, jazykové příručky a encyklopedie (zejména Pravidla

    českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny).

    Rozliší slovo odvozené, složené a zkratku a vysvětlí význam nejčastějších zkratek.

    Rozpozná kořen, předponu, příponu a koncovku.

    Pozná a určí slovo příbuzné a slovo základové.

    Rozliší rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor.

    Rozlišuje slova ohebná a neohebná.

    Rozpozná a určí jednotlivé slovní druhy, uvede příklady.

    Správně skloňuje a časuje, používá jejich správné tvary.

    Rozezná druhy příslovcí, dokáže je vystupňovat, správně používá příslovečné spřežky.

    Vhodně volí předložky a spojky ve větě jednoduché i v souvětí.

    Rozpozná větu jednoduchou a souvětí.

    Rozpozná věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty.

    Dokáže z věty jednoduché vytvořit souvětí a ze souvětí vytvořit větu jednoduchou.

    Dokáže vysvětlit významový rozdíl mezi větami, ve kterých jsou použity různé druhy

    záporů (zápor mluvnický a zápor slovní).

     

     

     

     

     

    Český jazyk a literatura

    9. ročník

     

    Pravopis

    Zvuková stránka jazyka Hlásky a hláskové skupiny Větný přízvuk, větná melodie Obecné výklady o jazyce

    Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk

    Slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka

    Jazykověda a její disciplíny Jazyková kultura

    Rozlišuje větné členy a dokáže je vytvořit.

    Sestaví graf věty jednoduché.

    Rozlišuje druhy vedlejších vět.

    Rozlišuje významové poměry mezi větnými členy, vedlejšími větami a větami

    hlavními.

    Sestaví graf souvětí, dokáže sestav souvětí podle grafu.

    Rozpozná v textu řeč přímou a nepřímou, dokáže ji správně zaznačit.

    Rozliší samostatný větný člen, oslovení, vsuvku a větu neúplnou.

    Orientuje se v odchylkách ve stavbě vět.

    Zvládá ustálený pořádek slov ve větě.

    Správně používá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě

    jednoduché i v souvětí.

    Uplatňuje a dodržuje zásady správné výslovnosti, používá rozmanité funkční prostředky mluvené řeči.

    Rozlišuje západní slovanské jazyky, orientuje se v základních skupinách jazyků.

    V mluveném i písemném projevu rozliší jazyk spisovný, obecnou češtinu a nářečí, uvědomuje si, že se jazyk neustále vyvíjí.

    Komunikační a slohová výchova

     

    Výklad Charakteristika Vypravování Úvaha

    Proslov, projev, přednáška

    Diskuse

    Funkční styly Publicistické útvary Fejeton

    Získává informace čtením, kdy vyhledává klíčová slova.

    Vyjádří hlavní myšlenky.

    Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

    Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

    Samostatně připraví písemně nebo ústně krátký výklad na dané téma.

    Rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou a dokáže je vzájemně nahradit.

    Využívá jazykové prostředky charakteristiky, uplatňuje poznané rysy ve vlastním projevu.

    Je schopen číst s porozuměním, reprodukovat děj.

    Využívá jazykové prostředky typické pro vypravování

    V textu nachází věty typické pro úvahu.

    Zamýšlí se nad tématem, rozliší subjektivní sdělení.

    Je schopen napsat vlastní úvahu.

     

     

    Český jazyk a literatura

    9. ročník

     

     

    Naslouchá pozorně, sleduje projev, je ohleduplný k mluvčímu, udržuje s ním kontakt a dává podněty k dalšímu jednání.

    Rozezná objektivní a subjektivní sdělení, odlišuje fakta od názorů a hodnocení.

    Odlišuje ve čteném nebo slyšené textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

    Realizuje kultivovaný, výstižný, logický a srozumitelný projev, odlišuje spisovný a nespisovný projev.

    Vyslovuje vlastní názory na projev, zapojuje se do diskuse.

    Rozpozná manipulativní působení projevu v masmédiích a zaujímá k němu kritický postoj.

    Pronese připravený i nepřipravený proslov, formuluje své názory, postoje a stanoviska.

    Zapojí se do diskuse, rozpozná rozdíl mezi dialogem a monologem.

    V denním tisku vyhledá co nejvíce různých slohových útvarů a zařadí je k funkčním stylům.

    Charakterizuje fejeton, vyhledá znaky fejetonu.

    Literární výchova

     

    Četba – česká i světová literatura

    Základy literární teorie (struktura literárního díla, jazyk literárního díla)

    Literatura 20. století – literatura na poč. 20. století ,meziválečná literatura a

    divadlo, literatura 2. poloviny 20.století, exilová a samizdatová literatura,

    literatura po roce 1989 a současná literární tvorba Hledá smysl a podstatu díla, zaměřuje se na srovnávání a hledání souvislostí. Vnímá literaturu jako zdroj inspirace pro vlastní život, sděluje názory na přečtené dílo slovně nebo písemně, kresbou formuluje své dojmy z četby. Vybírá a čte knihy podle vlastního zájmu a zaměření . Tvoří vlastní literární texty podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Tvoří vlastní literární texty na základě zadání a získaných znalostí.

     

    Tvorba exilová a samizdatová Literární druhy (poezie, próza, drama) Literární žánry (román, povídka, novela, publicistické žánry, protestní poezie, píseň …)

    Hledá smysl a podstatu díla, zaměřuje se na srovnávání a hledání souvislostí.

    Vnímá literaturu jako zdroj inspirace pro vlastní život, sděluje názory na přečtené

    dílo slovně nebo písemně, kresbou formuluje své dojmy z četby.

    Vybírá a čte knihy podle vlastního zájmu a zaměření .

    Tvoří vlastní literární texty podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.

    Tvoří vlastní literární texty na základě zadání a získaných znalostí .

    Popisuje strukturu literárního díla, samostatně jej rozebírá (téma, prostředí, děj, kompozice, hlavní hrdina, charakteristika postav) ve čtených literárních ukázkách, popisuje jazyk literárního díla (syntaktické prostředky, pořádek slov ve větě, odchylky, gradace, kontrast …).

    Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora některých čtených

    literárních děl.

    Má přehled o literatuře 20. století, o historických souvislostech.

    Rozpozná základní směry české a světové literatury tohoto období a jejich

    nejvýznamnější představitele, charakterizuje jejich tvorbu, přiřadí autora a dílo.

    Orientuje se v otázce společenského, historického a politického dění v období 20. století (1. světová válka, 2. světová válka …) a charakterizuje tyto vlivy v literatuře.

     

     

    Český jazyk a literatura

    9. ročník

     

     

    Uvádí a přiřazuje autory naší i světové literatury.

    Rozliší tvorbu exilovou a samizdatovou, pozná rozdíl.

    Rozliší základní literární druhy a žánry, porovná je, umí uvést jejich významné

    představitele, orientuje se ve čtených literárních žánrech .

    Uvádí představitele jednotlivých literárních žánrů v závislosti na probíraných obdobích.

    Rozliší a charakterizuje nové literární pojmy a uvádí autory (např. protestní poezie

    píseň...).

    Navštíví divadelní a filmové představení a porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

     

     

     1. Anglický jazyk

     

    Oblast

    Jazyk a jazyková komunikace

    Charakteristika předmětu

    Žáci jsou vedeni k praktickému využití jazyka. Měli by být schopni dorozumět se v běžných situacích, konverzovat o jednoduchých tématech na odpovídající úrovni, porozumět čtenému i slyšenému textu, správně jej interpretovat a přiměřeně na něj reagovat.

    Znalost cizího jazyka vede žáky ke snižování bariér jazykových a kulturních. Prohlubuje v nich toleranci k jiným kulturám. K tomu přispívá i seznamování se s reáliemi anglicky hovořících zemí.

    Anglický jazyk využívá vazeb především na učivo Českého jazyka, Zeměpisu, Dějepisu, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy a Občanské výchovy a průběžně pracuje s průřezovými tématy danými RVP.

     

    Název předmětu

    Anglický jazyk

    Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

    Učivo anglického jazyka jako samostatného předmětu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je rozvrženo od 3. do 9. ročníku. –učíme s dotací 3 hodiny týdně.

    Výuka probíhá ve skupinách dělených v rámci ročníku s maximálním počtem 24 žáků.

    Od 8. ročníku jsou žáci rozděleni podle úrovně jazykových dovedností. Rozdělení probíhá na začátku roku pomocí testu a pohovoru. Při změně úrovně  žáka je možnost přestupu mezi skupinami je vždy k pololetí.

    Ve výuce angličtiny je dle možností využíván kromě učebnic také vhodný a dostupný software, audiovizuální materiál a technika, počítače, internet, slovníky a jiné informační zdroje. Nedílnou součástí vyučovacího předmětu je samostatná i skupinová práce na projektech.

    Vzdělávání v cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Osvojené jazykové znalosti jsou základem pro další studium a následné uplatnění na pracovním trhu.

    Integrace předmětů

    • Cizí jazyk

    Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

    Kompetence k učení:

    1. Pomocí her a písní podporujeme a rozvíjíme schopnost žáků učit se.
    2. Prostřednictvím obrázků, gest, mimiky pomáháme žákům pochopit základní jazykové jevy.
    3. Prezentujeme novou látku různými způsoby: vizuálně, poslechem, mimikou, gesty, pohybem, dramatizací.
    4. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a vyhodnocení informací a diskuzi o nich.
    5. Konverzací a zařazením vhodných témat vedeme žáky k získání schopností uvádět věci do souvislostí, propojovat do větších celků poznatky z různých oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na svět.
    6. Vytváříme možnosti pro výběr a uplatnění různých metod a strategií efektivního učení.
    7. Vedeme ke schopnosti kriticky zhodnotit vlastní pokroky, plánovat a organizovat si vlastní učení.
    8. Vytváříme možnosti pro pochopení jevů v kontextu, propojení znalostí a vytvoření si
     

     

    Název předmětu

    Anglický jazyk

     

    komplexnějšího pohledu na svět.

    Kompetence k řešení problémů:

    1. Zařazujeme do výuky takové úkoly, při kterých žák využívá logického myšlení.
    2. Zařazujeme do výuky jazykové hry, které vybízí k hádání a dedukci.
    3. Motivujeme ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, vytvořit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí.
    4. Vedeme k dovednosti vyjádřit a obhájit vlastní názor.
    5. Poskytujeme žákům prostor k vlastní kreativitě a vyjádření svého vidění věcí a dějů při výrobě plakátů a při dramatizaci krátkých scének.

    Kompetence komunikativní:

    1. Vybíráme takovou slovní zásobu a jazykové struktury, aby žák byl schopen jednoduché konverzace.
    2. Rozmanitými cvičeními systematicky rozvíjíme řečové dovednosti.
    3. Vedeme ke schopnosti spolupracovat s ostatními efektivně a logicky se vyjadřovat a naslouchat

    (například dramatizací reálných situací).

    1. Poskytujeme žákům prostor ke sdělování informací o sobě, svých blízkých, svém okolí a o svém

    světě.

    1. Zařazujeme do výuky odlehčující činnosti, například hry, soutěže, hádanky, kterými tak navozuje

    tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě.

    1. Využíváme komunikační technologie k dalšímu rozšiřování svých znalosti a zlepšování svých dovedností.

    Kompetence sociální a personální:

    1. Vybíráme vhodná témata a uvádíme modelové rozhovory ze skutečného života.
    2. Vytváříme podmínky pro efektivní spolupráci při párových a týmových úkolech.
    3. Zadáváme projekty, ve kterých žák vyjadřuje sebe sama a které následně prezentuje před

    spolužáky.

    1. Přizpůsobujeme výuku individuálním potřebám a schopnostem žáka.
    2. Využíváme texty, které jsou doprovázeny fotografiemi skutečných lidí, čímž prohlubujeme

    vědomosti o reáliích anglicky mluvících zemí.

    Kompetence pracovní:

    1.  Zadáváním jednoduchých úloh a podnětů k sebehodnocení, povzbuzujeme žáky k zodpovědnosti za

     

     

    Název předmětu

    Anglický jazyk

     

    vlastní učení.

    1. Využíváme aktivity, které vyžadují jiný styl a místo práce než práce s učebnicí a pracovním sešitem v lavici; například hry s kartami a obrázky, hry se slovy, pohybové hry, písně s pohyby apod.
    2. Zadáváme úkoly, při kterých žák projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními.
    3. Umožňujeme žákům práci se slovníkem v pracovním sešitě (1. st. kopírovatelný, 2. st. workbook) jako přípravu pro práci s klasickým slovníkem, se kterým později pracuje.

    Kompetence občanské:

    1. Vybíráním vhodných témat vedeme k respektování tradic, kulturních hodnot a také ke zdravému životnímu stylu, pohybu.
    2. Zařazujeme do výuky aktivity zaměřené na porovnání reálií České republiky a Velké Británie.
    3. Při skupinové práci tvoříme skupiny žáků různé jazykové úrovně a učíme je dělit si práci podle schopností každého jednotlivce.

    Kompetence digitální:

    1. Vytváříme možnosti k používání digitálních zařízení, aplikací a služeb.
    2. Vedeme žáky ke schopnosti kriticky zhodnotit a posoudit informace získané z internetu.
    3. Poskytujeme žákům prostor prezentovat a sdílet své znalosti za pomoci digitálních prostředků a vedeme je k vytváření a úpravě digitálního obsahu a kombinování různých formátů.
    4. Zařazujeme aktivity, při kterých si žáci mohou pomocí digitálních technologií usnadnit práci, zefektivnit či zjednodušit své pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce.

    Způsob hodnocení žáků

    Hodnocení žáků probíhá především formou kratších písemných testů a velkých opakovacích testů z dané lekce. Nedílnou součástí hodnocení je také aktivita žáka a jeho připravenost do výuky, schopnost samostatně vypracovat zadaný úkol nebo projekt, schopnost podílet se na práci ve dvojici nebo skupině apod.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anglický jazyk

    3. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Řečové dovednosti:

    Barvy, čísla 1-100, rodina, škola, volný čas, lidé, zvířata, jídlo, bydlení, popis těla a

    obličeje, oblečení, hračky, základní přídavná jména, kalendářní rok (svátky).

    Říkanky a písně, abeceda

    Základní gramatické struktury

    Pojmenovává se správným přízvukem základní věci kolem sebe ve třídě, doma a ty, které používá ve volném čase.

    Využívá říkadel a písniček k procvičení výslovnosti a slovní zásoby.

    Tvoří elementární věty (oznamovací, tázací a záporné).

    Řečové dovednosti:

    Škola, pozdravy, poděkování, omluva, zdvořilost, pokyny ve třídě, odpovědi Yes / No

    Rozumí jednoduchým pokynům učitele a splní požadovanou činnost.

    Se spolužáky se vzájemně oslovuje anglickými křestními jmény, užívá vhodné formy pozdravu.

    Reprodukuje pokyny a zadává je svým spolužákům.

    Řečové dovednosti:

    Barvy, čísla 1-100, rodina, škola, volný čas, lidé, zvířata, jídlo, bydlení, popis těla a

    obličeje, oblečení, hračky, základní přídavná jména

    Přiřadí mluvenou formu slova k jeho psané podobě.

    Vytváří vlastní texty při popisu věcí kolem sebe.

    Řečové dovednosti:

    Škola, rodina, volný čas, pokyny ve třídě.

    Hraní rolí v příbězích, dramatizace – v obchodě, na hřišti, na ulici, v parku. Poslech, četba a dramatizace komiksů.

    Procvičuje mluvenou formu sdělení.

    Poslouchá a porozumí krátkým nahrávkám.

    Poznává základní myšlenky jednoduchých dialogů.

    Opakuje nejjednodušší anglickou konverzaci.

    Vyjadřuje česky obsah konverzace.

    Řečové dovednosti:

    Barvy, čísla 1-100, rodina, škola, volný čas, lidé, zvířata, jídlo, bydlení, popis těla a

    obličeje, oblečení, hračky, základní přídavná jména. Dopis a email.

    Čtení jednoduchých komiksů.

    Práce se slovníkem

    Vyhledává ve slovníku učebnice.

    Čte a překládá základní slovíčka a elementární věty.

    Řečové dovednosti:

    Barvy, rodina, škola, volný čas, lidé, zvířata, jídlo, bydlení, popis těla a obličeje, oblečení, hračky, základní přídavná jména.

    Používá i písemnou podobu základní slovní zásoby s textovou předlohou.

    Dopisuje chybějící slova do textu dle textové předlohy.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

     

     

    Anglický jazyk

    4. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Poslech s porozuměním:

    Pozdravy, povely ve třídě, zdvořilostní fráze a sdělení, představení, omluvy, základní komunikační situace

    Rozumí základním pokynům učitele a reaguje na ně.

    Poslech s porozuměním:

    Rodina, čísla 0-100, jídlo, hodiny, zvířata, město, dopravní prostředky, sport, volná

    čas, TV program, povolání, počasí, příroda, oblečení. Měsíce, roční období, dny v týdnu.

    Aktivní znalost abecedy (spelling) Základní gramatické struktury.

    Osvojuje si slovní zásobu probíraných témat.

    Rozumí jednoduchým větám v přítomném prostém čase.

    V poslechu porozumí oznamovací, tázací a záporné větě.

    Poslech s porozuměním:

    Písničky a říkanky.

    Poslechová cvičení k tématům: Abeceda, rodina, čísla 0-100, jídlo, hodiny, zvířata, město, dopravní prostředky, sport, volná čas, TV program, povolání, počasí, příroda, oblečení.

    Měsíce, roční období, dny v týdnu.

    Z poslechu nahrávky vyhledá požadovanou informaci.

    Mluvení:

    Konverzační cvičení a modelové situace na dané téma -

    V restauraci, ptaní se na cestu, nakupování jízdenky, konverzace o knihách, TV programu, koníčcích, počasí.

    Hádanky.

    Procvičuje modelové dialogy.

    Na rozhovoru se aktivně podílí.

    Užívá základních zdvořilostních vazeb a frází.

    Poskytuje v rozhovoru požadované informace.

    Mluvení:

    Osobní údaje Slovní zásoba.

    Slovosled a stavba věty

    Staví správně jednoduché sdělení, krátký text, který obměňuje s použitím osvojené slovní zásoby.

    Doplní osobní údaje.

    Požádá o něco a poděkuje, pozdraví a rozloučí se.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anglický jazyk

    5. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Poslech s porozuměním:

    Pokyny ve třídě

    Slovní zásoba a fráze z vymezených tematických oblastí

    Rozumí složitějším pokynům učitele a reaguje na ně.

    Pochopí obsah a smysl sdělení.

    Poslech s porozuměním:

    Čísla 100-999, abeceda a spellování, cizí země, rodina, dny v týdnu, zvířata, volný čas,

    škola a školní předměty, všední den, hodiny, dům, nábytek, město

    Základní gramatické struktury

    Porozumí a použije slovní zásobu a fráze z probraných tematických celků.

    Používá rozšířenou slovní zásobu témat podle svého zájmu.

    Dle vzoru vytváří oznamovací a záporné věty, otázky, krátké odpovědi v přítomném čase prostém, rozkazovací způsob.

    Utvoří správný slovosled v jednoduché větě.

    Vyhledá neznámé slovo ve slovníku.

    Poslech s porozuměním: Audionahrávky ke cvičením v učebnici Jednoduché písně a říkanky

    Pochopí obsah a smysl jednoduché nahrávky.

    Na základě poslechu získá požadovanou informaci a dokáže odpovědět na předem

    dané otázky.

    Mluvení:

    Modelové konverzační situace – seznamování, zdravení, výměna telefonních čísel,

    telefonování, popis cesty, cestování

    Používá krátké věty a konverzuje v zadané roli.

    Procvičuje delší modelové dialogy a obměňuje je.

    Užívá známé fráze.

    Mluvení:

    Sloveso ‚být, mít, moci/umět‘

    Přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi

    Vazba there is/there are, popis Osobní a přivlastňovací zájmena Určitý a neurčitý člen

    Množné číslo podstatných jmen

    Přídavná jména, postavení přídavných jmen ve větě Předložky místa a času, příslovce

    Přivlastňovací pád

    Představí se, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád.

    V jednoduchých větách užívá osvojenou slovní zásobu a základní gramatické struktury.

    Utvoří správný slovosled v jednoduché větě oznamovací rozkazovací či tázací.

    Mluvení:

    Otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny

    Slovní zásoba a fráze z vymezených tematických oblastí

    Zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých slovních spojení a vět.

    Odpovídá jednoduchými krátkými větami v rozhovoru na pomalu a srozumitelně

    kladené dotazy.

     

     

     

     

    Anglický jazyk

    5. ročník

     

    Čtení s porozuměním:

    Práce s textem v učebnici a dalších odpovídajících materiálech na základě

    tematických okruhů

    Práce s reáliemi, seznámení se s anglicky mluvícími zeměmi (základní geografické údaje, známá města, kulturní památky, zajímavosti)

    Čte připravený jednoduchý a krátký text, vybere z textu potřebné informace (např.

    o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích).

    Používá abecední slovník z učebnice.

    Vyhledá slovíčka a termín na internetu.

    Zachytí hlavní myšlenku jednoduchého krátkého textu doplněného obrázky.

    Vybere klíčová slova, skupiny slov.

    Chápe obsah a smysl jednoduchého krátkého sdělení.

    Psaní

    S použitím jednoduché slovní zásoby a vět napíše velmi krátký text, ve kterém se

    Píše a tvoří jednoduché materiály (projekty) na probrané téma

    Doplňovací cvičení

    představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád.

    Jednoduchým způsobem písemně představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi.

    Psaní

    Osobní formulář

    Udržuje gramatickou a formální správnost při vyplňování základních osobních údajů

    do jednoduchého formuláře

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

     

    Anglický jazyk

    6. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Mluvnice

    • přítomný čas prostý – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké

    odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny

    • příslovce častosti děje
    • řadové číslovky
    • předložky času
    • přítomný čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké

    odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny

    • přítomný čas prostý vs. přítomný čas průběhový
    • předmětná zájmena
    • rozkazovací způsob
    • sloveso muset, nesmět

    Osvojovaná témata: části těla a oblečení

    Řídí se jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů).

    Rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat.

    V pomalu a zřetelně pronášeném krátkém projevu zachytí konkrétní informace.

    Rozumí smyslu krátkých a jednoduchých nahrávek se základní slovní zásobou.

    V krátkém a jednoduchém poslechovém textu (ke kterému má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu) zachytí konkrétní informace.

     

    Anglický jazyk

    6. ročník

     

     

    Zeptá se jednoduchými otázkami v přítomném čase na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a dalších osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví.

    Jednoduše a v krátkých, nerozvitých větách mluví o osvojovaných tématech podle

    předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.

    Vypráví jednoduchý příběh související s osvojovanými tématy za použití

    přítomného času.

    Používá základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech.

    Zapojí se pomocí slovních spojení a jednoduchých, nerozvitých vět do krátkých,

    jasně strukturovaných rozhovorů, které se týkají jeho samotného, ve kterých se

    • měsíce v roce, datum, kalendářní rok
    • každodenní činnosti a volnočasové aktivity
    • domácí práce
    • oslava narozenin
    • zvířata, popis zvířat, jejich pohyb, zvyky, strava
    • prázdniny, dovolená
    • cestování, dopravní prostředky
    • prázdniny a svátky
    • reálie anglicky mluvících zemí
    • práce se slovníkem

    představí a uvede základní informace o sobě.

    Zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života.

    Jednoduchými větami popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku za pomoci dosavadní slovní zásoby a přítomného času prostého a průběhového.

    Vytváří jednoduché věty kladné, záporné a tázací v přítomném čase prostém a průběhovém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech, zná rozdíl v použití těchto časů.

    Vytváří jednoduché věty kladné, záporné a tázací v minulém čase prostém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech.

    V jednoduchých větách používá vybrané příslovce častosti děje.

    Je schopen zjednodušeně říci, kdy a jak často danou věc vykonává.

    V jednoduchých větách používá předmětná zájmena.

    Rozumí krátkým a jednoduchým textům, které se vztahují k osvojovaným tématům,

    rozumí tématu a obsahu textů.

    Čte nahlas krátké jednoduché texty, napodobuje intonaci a správnou výslovnost.

    V jednoduchém textu, který se vztahuje k uvedeným osvojovaným tématům,

    vyhledá konkrétní informace (např. vybere, přiřadí, seřadí).

    Zapíše/doplní informace (jednotlivá slova), které se týkají jeho osoby, rodiny a

    kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává.

    Anglický jazyk

    6. ročník

     

     

    Zapíše krátké informace, slovní spojení týkající se osvojovaných témat.

    Napíše krátký jednoduchý text na osvojované téma za použití vět řazených za sebou.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Vztahy v rodině

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – My part of Europe, země a národnosti, Festivals in Britain, Animals in Britain

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace, city, pocity

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

     

    Anglický jazyk

    7. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Mluvnice

    • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
    • some / any
    • How much / How many?
    • neurčitý člen a / an, určitý člen the
    • a little / a few
    • otázky s How + přídavné jméno
    • stupňování přídavných jmen
    • přirovnání as ... as
    • vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná a záporná oznamovací věta,

    otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny

    • přídavná jména a příslovce
    • have to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
    • návrhy – would like to, may, might.
    • přítomný čas prostý, průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny, komparace
    • minulý čas - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny

     

    Rozumí tématu a obsahu promluvy, vyprávění či konverzace, obsahující širší slovní zásobu.

    Porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům.

    Rozumí obsahu písně, téma písně se týká osvojovaných témat.

    Zeptá se na podrobnější informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví, za pomoci přítomného a minulého času.

    Mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, a dalších osvojovaných tématech za pomoci propojených vět.

    Zapojí se pomocí slovních spojení a vět do delších, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje.

    Zapojí se pomocí slovních spojení a vět do delších, jasně strukturovaných

    rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje.

    Poskytne a zjistí informace týkající se toho, kde si co koupit a kolik co stojí za pomoci jednodušších vět.

    Vypráví jednoduchý příběh jako sled událostí související s osvojovanými tématy, za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože.

     

    Anglický jazyk

    7. ročník

     

    Osvojovaná témata

    • jídlo, stravovací návyky
    • jídelníček, v restauraci
    • nákupní seznam
    • příprava jídla – recept
    • geografické názvy a pojmenování
    • počasí
    • přídavná jména
    • TV programy, filmové žánry, kultura
    • domluva schůzky, návrhy, pozvání
    • moderní technologie, média
    • práce se slovníkem
    • životní etapy, rodina
    • každodenní činnosti a volnočasové aktivity
    • vesmír
    • budoucnost
    • doprava, cestování
    • reálie anglicky mluvících zemí
    • práce se slovníkem

    Podrobněji popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku za pomoci

    přítomného a minulého času.

    Vytváří složitější věty kladné, záporné a tázací v přítomném čase prostém a

    průběhovém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech.

    Vytváří složitější věty kladné, záporné a tázací v minulém čase prostém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech.

    Vytváří jednoduché věty kladné, záporné a tázací pro vyjádření budoucího děje

    pomocí going to a will.

    Vytváří jednoduché věty kladné, záporné a tázací s užitím tvaru have to.

    Rozlišuje ne/počitatelná podstatná jména, umí je správně použít ve větě a používá je v jednoduché konverzaci na vybrané téma.

    Umí stupňovat přídavná jména a používá je ve větách, zejména k popisu.

    Chápe rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci a dokáže je správně použít ve

    větách.

    Rozumí delším textům, které se vztahují k osvojovaným tématům, dokáže svými slovy text jednoduše popsat.

    V delším textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. doplní je do textu, vybere správné tvrzení).

    Rozumí popisu cesty, běžným nápisům ve městě.

    Rozumí popisu osob, míst a událostí.

    Zapíše slovní spojení nebo věty týkající se osvojovaných témat.

    Napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, popis cesty či události.

    Reaguje na jednoduché písemné sdělení týkající se osvojovaných témat.

    Napíše jednoduchý příběh, kde používá spojky when, so, and, because, but a příslovce a příslovečná určení času first, then, afterthat, ..., text vhodně člení do odstavců.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – profil osobnosti

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá – cestování

     

     

     

     

     

    Anglický jazyk

    7. ročník

     

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita – tuistická příručka

    Science: The Solar System

    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí, zvířata – skutečný život

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

     

     

     

     

    Anglický jazyk

    8. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Mluvnice

    • přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, vyjádření budoucnosti za pomoci will a going to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
    • minulý čas průběhový – kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké

    odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny

    • minulý čas průběhový vs. minulý čas prostý
    • neurčitý člen a/an, určitý člen the s názvy míst
    • neurčitá zájmena every- / some- / any- / no- + -body / -thing
    • předpřítomný čas prostý - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké

    odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny, ever, never, just

    • should / shouldn’t / must / mustn’t / don’t have to, might, might not,
    • uskutečnitelná podmínka

     

    Osvojovaná témata

    • přírodní katastrofy

    Rozumí tématu promluvy, vyprávění, popisu či konverzace, která zahrnuje

    přítomný, minulý i budoucí čas.

    V pomalu a zřetelně vyslovovaném projevu, jenž se vztahuje k osvojovaným

    tématům, vyhledá konkrétní informace.

    Porozumí tématu/obsahu delšího projevu ne zcela zřetelně pronášeného více osobami (nahrávky doplněny o šum, ruch, další dialogy v pozadí), který se vztahuje k osvojovaným tématům.

    Zeptá se na zcela konkrétní informace osvojovaných témat a na podobné otázky

    adekvátně odpoví.

    Poskytne a zjistí informace týkající se cesty, jakým prostředkem se dostane na

    určité místo, kde se co nalézá apod. za použití slovních spojení a rozvinutých vět.

    Mluví o své rodině, přátelích, zájmech, aktivitách, škole, prostředí, ve kterém se pohybuje, o svých zvycích, zážitcích a plánech do budoucna, o svých problémech, životním stylu a stravovacích návycích, zdraví a dalších osvojovaných tématech.

     

     

     

     

    Anglický jazyk

    8. ročník

     

    • bydlení, domy, nábytek
    • město, místa a budovy ve městě
    • popis cesty
    • zkušenosti, zážitky, prázdniny, dovolená
    • domluva schůzky, návrhy
    • ambice
    • problémy, péče o zdraví, pocity a nálady
    • pravidla
    • reálie anglicky mluvících zemí
    • práce se slovníkem

    Adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích, pomocí slovních spojení a propojených vět se zapojí do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí či nelíbí, co chce či nechce, co musí či nemusí, s čím souhlasí nebo nesouhlasí.

    Popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec.

    Vypráví podrobnější příběh související s osvojovanými tématy, události uvádí v logicky správném časovém sledu, věty vhodně propojuje spojkami a jinými prostředky textové návaznosti.

    Detailně popíše místa, osoby, předměty, činnosti a situace na obrázku.

    Používá rozvité věty kladné, záporné a tázací v přítomném čase prostém a

    průběhovém na vybraných osvojovaných tématech.

    Používá rozvité věty kladné, záporné a tázací v minulém čase prostém na vybraných osvojovaných tématech.

    Používá rozvité věty kladné, záporné a tázací pro vyjádření budoucího děje pomocí going to a will.

    Vytváří jednoduché věty kladné, záporné a tázací v minulém čase průběhovém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech.

    Chápe rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým a dokáže je ve větách správně použít.

    Vytváří jednoduché věty kladné, záporné a tázací v předpřítomném čase prostém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech.

    Chápe správné užití členů s podstatnými jmény a umí je ve větě správně použít.

    Umí ve větě správně použít neurčitá zájmena.

    Zná modální slovesa should a must a umí je použít ve větách.

    V textu (např. příběhu, vyprávění, článku nebo na internetu) vyhledá požadované informace, které nejsou v textu přímo uvedeny (odvodí informace z kontextu).

    Rozumí radám, varování, časovým údajům, běžným označením a nápisům na

    veřejných místech.

    Umí komplexněji popsat daný text za použití rozvitých vět a souvětí.

    Napíše text delšího rozsahu, např. popis osob, míst, předmětů, prostředí, ve kterém se pohybuje, nebo leták či plakát, který souvisí s osvojovanými tématy.

     

     

    Anglický jazyk

    8. ročník

     

     

    Napíše delší dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

    Emergency Services

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

    The Plague, Heroes and Heroines in Britain

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

    Time Zones

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

    What Will Be The Future Like?

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

    Britain

    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

    Health: Eyes

     

    Anglický jazyk

    9. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Mluvnice

    • přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti za pomoci will a going to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano/ne, otázky s tázacími zájmeny
    • předpřítomný čas prostý - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké

    odpovědi, otázky ‚ano / ne‘, otázky s tázacími zájmeny, for, since, been, gone

    • předpřítomný čas prostý vs. minulý čas prostý
    • a fex, a little
    • could / couldn’t, had to / didn’t have to
    • vztažná zájmena who, which, that
    • podmínkové věty – první a druhá podmínka
    • should / shouldn’t, might / might not
    • Nepřímá řeč v přítomném i minulém čase
    • Trpný rod v přítomném i minulém čase
    • Tázací dovětky, tázací výrazy

    Rozumí tématu promluvy, vyprávění, popisu či konverzace, která zahrnuje

    přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas.

    V pomalu a zřetelně vyslovovaném delším projevu, jenž se vztahuje k osvojovaným

    tématům, vyhledá konkrétní informace.

    Porozumí tématu/obsahu delšího projevu zřetelně pronášeného více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům.

    Zeptá se na detailní informace týkající se činností, osob, míst, času a výše uvedených osvojovaných témat a na podobné otázky detailně odpoví.

    Popíše událost za použití rozvitých, propojených vět např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec.

    Používá komplexní, rozvité věty kladné, záporné a tázací v přítomném čase prostém

     

    Anglický jazyk

    9. ročník

     

    • sloveso + -ing / infinitiv

     

    Osvojovaná témata

    • každodenní činnosti
    • volnočasové aktivity
    • charitativní činnost
    • první pracovní zkušenosti a pocity
    • materiály
    • oblečení, popis oblečení
    • nakupování
    • testy, škola
    • složená podstatná jména
    • popis události
    • film a filmování, práce kaskadérů
    • výhody a nevýhody života celebrit
    • televizní pořady
    • počítače, práce s počítačem
    • slovesa a předložky
    • tvoření slov – podstatná a přídavná jména
    • části lidského těla
    • zdraví, zdravý životní styl, sport
    • zdravotní potíže a nemoci
    • návštěva lékaře, léčba
    • vyjádření rady
    • vyjádření souhlasu a nesouhlasu
    • přídavná jména končící na -ing / -ed
    • pocity a nálady
    • reálie anglicky mluvících zemí
    • práce se slovníkem

    a průběhovém na osvojovaných tématech, doplněné o konkrétní, detailní informace.

    Používá komplexní, rozvité věty kladné, záporné a tázací v minulém čase prostém osvojovaných tématech, doplněné o konkrétní, detailní informace.

    Používá komplexní, rozvité věty kladné, záporné a tázací pro vyjádření budoucího

    děje pomocí going to a will, doplněné o konkrétní, detailní informace.

    Používá rozvité věty kladné, záporné a tázací v minulém čase průběhovém a umí je použít na osvojovaných tématech.

    Vytváří rozvité věty kladné, záporné a tázací v předpřítomném čase prostém a umí je použít na vybraných osvojovaných tématech.

    Chápe rozdíl mezi minulým časem prostým a předpřítomným časem prostým a používá je správně ve větách.

    Zná vztažná zájmena a umí je použít ve vztažných větách vedlejších.

    Zná modální slovesa could, had to, might, should a umí je použít ve větách.

    Umí vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s něčím za pomoci krátkých reakcí So do I

    / Neither do I.

    Rozumí delším, detailnějším textům z běžného života, které se vztahují k osvojovaným tématům.

    Ve složitějším textu vyhledá specifické informace.

    Rozumí detailnímu popisu osoby, místa, předmětu či události.

    Napíše dlouhý text na dané téma.

    Napíše dlouhý dopis nebo příběh, kde používá vhodné spojky a prostředky textové návaznosti, text vhodně člení a propojuje.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá, svátky v USA a VB, Austrálie

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace, lidská práva

    ICT: Technology

     

     

    Anglický jazyk

    9. ročník

     

    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

    Zdraví a nemoci, chování

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kariéra, neverbál í komunikace

     

     

     

     

     

     

     

     1. Další cizí jazyk
      1. Německý jazyk

     

    Název předmětu

    Německý jazyk

    Oblast

    Jazyk a jazyková komunikace

    Charakteristika předmětu

    Cílem výuky předmětu Německý jazyk je osvojení komunikativních dovedností a získání povědomí o reáliích a kultuře německy mluvících zemí.

    Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1, proto je velký důraz kladen na dialogy, čtení s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou používány jednoduché autentické texty, audionahrávky, časopisy, hry, rapy, slovníky apod.

    Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

    Předmět Německý jazyk je vyučován v 7.a 8. ročníku je vyučován s dotací tři hodiny a 9. ročníku s dotací dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a jatykových učebnách  s využitím multimediální techniky.

    Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové

    Kompetence k učení:

    1. Prezentujeme novou látku různými způsoby: vizuálně, poslechem, mimikou, gesty, využitím atlasů,

    knih. Tím vedeme žáky k vytváření širších souvislostí.

     

     

     

     

     

     

    Název předmětu

    Německý jazyk

    kompetence žáků

    1. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a vyhodnocení informací a diskuzi o nich, využívání znalostí z jiných vyučovacích předmětů (Zeměpis, Dějepis).
    2. Konverzací a zařazením vhodných témat vedeme žáky k získání schopností uvádět věci do souvislostí, propojovat do větších celků poznatky z různých oblastí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na svět.

    Kompetence k řešení problémů:

    1.  Prezentací cizojazyčných nápisů vedeme žáky k orientaci v cizojazyčném prostoru.

    Kompetence komunikativní:

    1. Využíváním základní slovní zásoby a frází v rozhovorech a krátkých vyprávěních vedeme žáky k rozvíjení komunikativních dovedností mezi žáky v cizím jazyce.
    2. Poskytujeme žákům prostor ke sdělování informací o sobě, svých blízkých, svém okolí a o svém

    světě ve kterém žijí.

    Kompetence sociální a personální:

    1. Učíme žáky toleranci a schopnosti empatie k druhým spolužákům, ale zároveň učíme žáky sebekriticky hodnotit svou práci a práci spolužáků.

    Kompetence digitální:

    1. Vytváříme možnosti k používání digitálních zařízení, aplikací a služeb.
    2. Vedeme žáky ke schopnosti kriticky zhodnotit a posoudit informace získané z internetu.
    3. Poskytujeme žákům prostor prezentovat a sdílet své znalosti za pomoci digitálních prostředků a vedeme je k vytváření a úpravě digitálního obsahu a kombinování různých formátů.
    4. Zařazujeme aktivity, při kterých si žáci mohou pomocí digitálních technologií usnadnit práci, zefektivnit či zjednodušit své pracovní postupy a zkvalitnit výsledky své práce.

    Způsob hodnocení žáků

    U žáků hodnotíme:

    • ústní projev (dialogy, krátká vyprávění)
    • čtení (čtení jednoduchých textů)
    • krátké písemné testy (důraz na slovní zásobu)

     

     

     

     

     

     

    Německý jazyk

    7. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Úvodní kurz

    • Psaní a výslovnost jednotlivých hlásek.
    • Odlišnosti hlásek ČJ x N
    • německá abeceda

     

    Téma: Já

    Žák píše správně jednotlivé hlásky s důrazem na odlišnost od české abecedy.

    Žák vyslovuje správně jednotlivé hlásky s důrazem na odlišnost ve výslovnosti a

    vytvoří nejjednodušší otázky a odpovědi při představování se.

    Žák rozumí nejjednodušším pokynům a otázkám učitele.

    Podstatná jména

    • Psaní podstatných jmen
    • Člen určitý, neurčitý

     

    Téma: Moje rodina, domov, evropské země, volný čas, škola

    Žák rozlišuje psaní podstatných jmen ve větě.

    V jednoduchých sděleních používá člen určitý a neurčitý.

    V psaném projevu dokáže použít člen určitý a neurčitý.

    Žák v poslechu rozliší podstatná jména a jejich člen.

    Žák správně čte a rozumí jednoduchým informačním nápisům.

    Přídavná jména

    • V přísudku (př: Ich bin jung) Téma: Moje rodina, škola

    Žák rozezná při poslechu přídavná jména v přísudku.

    Žák použije v rozhovoru přídavná jména v přísudku.

    Žák rozezná v textu přídavná jména v přísudku.

    Žák umí napsat krátký text o sobě a své rodině s použitím přídavných jmen v

    přísudku.

    Slovesa (čas přítomný)

    • Časování sloves
    • Pravidelná a nepravidelná slovesa
    • Modální sloveso (mít rád)
    • Vyjádření vykání
    • Slovesné vazby: kommen aus

     

    Téma: Moje rodina, domov, volný čas, evropské země, škola

    Žák zvládá časovat zcela jednoduchá slovesa v jednoduchých psaných textech.

    Žák používá probrané jednoduché slovesné vazby v jednoduchých psaných větách.

    Žák rozlišuje v poslechu jednoduché slovesné vazby, časování sloves a vyjádření

    vykání.

    Žák v poslechu rozliší podstatná jména a slovesa.

    Číslovky

    • 0-1000
    • Hodiny, časové údaje

    Téma: Moje rodina, volný čas , škola

    Žák vytvoří otázky s použitím číslovek a umí na tyto otázky odpovědět.

    Žák napíše zcela jednoduché věty s použitím základních číslovek.

    Zájmena

    • Osobní
    • Přivlastňovací

    Žák používá při konverzaci jednoduchých vět zájmena v 1. pádě.

    Žák v poslechu rozliší podstatná jména, slovesa a zájmena v 1. pádě.

    Žák napíše zcela jednoduché věty s použitím základních zájmen v 1. pádě.

     

    Německý jazyk

    7. ročník

     

    Téma: Moje rodina, domov, evropské země, volný čas, škola

     

    Předložky

    • In, aus, von

     

    Téma: Domov, evropské země, moje rodina, volný čas, škola

    Žák používá při konverzaci jednoduchých vět předložky.

    Žák v poslechu rozliší podstatná jména, slovesa, zájmena a předložky.

    Žák napíše zcela jednoduché věty s použitím předložek.

    Slovosled ve větě oznamovací a tázací

     

    Téma: Moje rodina, volný čas, domov

    Žák dle svých schopností používá správně slovosled ve větě oznamovací a tázací.

    Při čtení jednoduchých textů žák správně rozlišuje větu oznamovací a tázací.

    Vyjádření záporu

    • U sloves: nicht
    • U podstatných jmen (kein… )

     

    Téma: Moje rodina, domov, volný čas

    Žák správně používá zápor u sloves a podstatných jmen v jednoduchých větách v písemném projevu.

    Žák dokáže písemně odpovědět na jednoduché písemně zadané otázky s použitím záporu.

    Žák správně používá zápor u sloves a podstatných jmen v jednoduchých větách v rozhovoru.

    Žák v jednoduchém textu rozliší zápor u sloves a podstatných jmen.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

    OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

     

    Německý jazyk

    8. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Podstatná jména

    • Skloňování
    • Jednotné číslo a množné číslo

     

    Téma: Volný čas, zvířata, jídlo, svátky, cestování, bydlení, oblečení

    V jednoduchých sděleních žák skloňuje podstatná jména v příslušných pádech.

    V psaném projevu správně používá skloňovaná podstatná jména.

    Žák v poslechu rozumí základním informacím týkajících se daných témat.

    Žák se slovníkem porozumí jednoduchým textům a zpracuje požadovanou informaci.

    Slovesa (čas přítomný)

    • Časování sloves se změnou kmenové hlásky (typ fahren)
    • Modální slovesa (časování)

    Žák zvládá časovat slovesa v rozsahu učiva v jednoduchých psaných textech.

    Žák odpoví na jednoduchý e-mail.

    Žák používá probrané slovesné vazby, modální slovesa, sloveso mögen,

     

     

    Německý jazyk

    8. ročník

     

    • Sloveso mögen v konjunktivu (ich möchte)
    • Slovesné fráze (wie komme ich… ?) (es gibt)

     

    Téma: Volný čas, jídlo, svátky, cestování, oblečení

     

    Žák rozlišuje v poslechu probrané slovesné vazby, modální slovesa, sloveso mögen, rozkazovací způsob.

    Žák používá probrané slovesné vazby, modální slovesa, sloveso mögen, rozkazovací

    způsob v jednoduchém rozhovoru.

    Žák používá probrané slovesné vazby, modální slovesa, sloveso mögen, rozkazovací

    způsob v projevu o svojí osobě.

    Zájmena

    • Skloňování přivlastňovacích zájmen v čísle jednotném a množném Téma: Zvířata, jídlo, bydlení

    Žák používá při konverzaci jednoduchých vět zájmena v příslušných pádech čísla

    jednotného a množného.

    Žák v poslechu rozliší zájmena v příslušných pádech čísla jednotného a množného.

    Žák napíše zcela jednoduché věty s použitím zájmen v příslušných pádech čísla

    jednotného a množného.

    Předložky

    • Se 3. pádem
    • Se 4. pádem
    • Se 3. a 4. pádem

     

    Téma: Cestování, bydlení

    Žák používá při konverzaci jednoduchých vět předložky s danými pády.

    Žák v poslechu rozliší předložky s danými pády.

    Žák napíše zcela jednoduché věty s použitím předložek s danými pády.

    Slovosled ve větě

    • Postavení příslovce a předmětu ve větě

     

    Téma: Volný čas, zvířata, jídlo, svátky, cestování, bydlení

    Žák dle svých schopností používá správně postavení příslovce a předmětu ve větě.

    Při čtení jednoduchých textů žák správně rozlišuje postavení příslovce a předmětu

    ve větě.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

    MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

     

     

     

     

     

     

     

    Německý jazyk

    9. ročník

     

    Učivo

    ŠVP výstupy

    Podstatná jména

    • Skloňování
    • Jednotné číslo a množné číslo

    V jednoduchých sděleních žák skloňuje podstatná jména v příslušných pádech v jednotném a množném čísle.

    Umí používat některé jednoslabičná slova v množném čísle.

    Téma: Nakupování, Město a venkov, Prázdniny, Zdraví

    Žák v poslechu rozlišuje jednotné a množné číslo podstatných jmen.

    Slovesa (čas přítomný i minulý)

    • Rozkazovací způsob
    • Slovesa se změnou kmenové hlásky (př: helfen)
    • Slovesa s odlučitelnými předponami (př: ausftehen)
    • Čas minulý: préteritum (př: haben, sein), perfektum (některá pravidelná a nepravidelná slovesa)
    • Modální slovesa

     

    Téma: Můjden, počasí

    Žák používá slovesa v rozsahu učiva v jednoduchých psaných textech s důrazem na rozlišení času přítomného a minulého.

    Žák používá rozkazovací způsob.

    Žák napíše a odpoví na jednoduchý dopis.

    Žák používá slovesa se změnou kmenové hlásky, s odlučitelnými předponami,

    používá a rozlišuje čas minulý a přítomný v jednoduchých psaných větách.

    Žák rozlišuje v poslechu čas minulý a přítomný.

    V jednoduchém rozhovoru žák umí použít čas minulý.

    Žák používá čas minulý v projevu o svojí osobě.

    Číslovky

    • Řadové číslovky
    • Datum

     

    Téma:Počasí

    Žák vytvoří otázky s použitím řadových číslovek a umí na tyto otázky odpovědět.

    Žák napíše zcela jednoduché věty s použitím řadových číslovek.

    Žák umí napsat a přečíst datum ve formuláři.

    Průřezová témata, přesahy, souvislosti

    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

    MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

     

     
     1. Volitelné předměty pro 8. ročník
      1. Konverzace v cizím jazyce

     

    Název předmětu

    Konverzace v cizím jazyce

    Oblast

     

    Charakteristika předmětu

    Volitelný předmět Konverzace v cizím jazyce dodává žákům živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa. Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

    Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

    Vzdělávací obsah je realizován formou běžných vyučovacích hodin, do kterých jsou začleňovány krátkodobé projekty, různé formy skupinové i samostatné práce. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách nebo v učebně anglického jazyka, je využívána i učebna ICT.

    V hodinách uplatňujeme různé metody a formy práce. Cizí jazyk obecně má úzký vztah k jazyku mateřskému, nabízí se ale také využití mezipředmětových vztahů se Zeměpisem, Dějepisem, Občanskou výchovou, některá témata mají blízko k Přírodopisu.

    Žáci jsou vedeni k tomu, aby na úrovni svých schopností:

    • rozuměli jednoduchým pokynům,
    • pochopili obsah a smysl mluveného slova,
    • zapojili se do konverzace,
    • poskytli požadovanou informaci,
    • uměli v textu vyhledat specifickou informaci,
    • uměli napsat krátké, gramaticky správné texty,
    • rozuměli krátkým jednoduchým textům,
    • zvládli krátkou společenskou konverzaci,
    • dorozuměli se v běžných každodenních situacích,
    • rozuměli autentickému materiálu.

    Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

    Kompetence k učení:

    1. Klademe důraz na pozitivní motivaci.
    2. Pracujeme s různými formami textu.
    3. Pracujeme se slovníkem.
    4. Posloucháme autentické texty.
    5. Používáme různé konverzační metody.
    6. Pokládáním vhodných otázek učíme žáky sebehodnocení.

    Kompetence k řešení problémů:

     

    Název předmětu

    Konverzace v cizím jazyce

     

    1. Vedeme žáky k porovnávání a odvozování problémů (souvislosti a rozdíly v reáliích).
    2. Učíme žáky pracovat s informacemi z různých zdrojů, tyto informace třídit, porovnávat a využívat.