• Vzdělávací program školní družiny

   •                       „ ČLOVĚK A JEHO SVĚT „

     

    1. Charakteristika školní družiny

     

    Školní družinu tvoří 3 oddělení. Každé oddělení má maximálně 30 žáků. Celkový maximální počet žáků je tedy 90. Všechny tři oddělení se nacházejí v prvním patře základní školy. ŠD1 a ŠD2 mají svoje místnosti. ŠD3 se nachází v učebně. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 6. třídy základní školy.

     

     

     Co nabízí naše školní družina:

     

     

    -         Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.

    -          U žáků podporuje citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

    -          Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

    -          Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme estetické vnímání.

    -          Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

    -          Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím, neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, dále kompetencím komunikativním, sociálním, hodnocení a sebehodnocení.

    -          Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.

               

     

    Součástí školního vzdělávacího programu Člověk a jeho svět, který je i vzdělávacím programem školní družiny, jsou průřezová témata, která svým obsahem vymezují aktuální problémy současného světa.

    Tyto témata jsou zapracovaná do vzdělávacího programu školní družiny tak, abychom jako družina tvořili se školou jeden celek a pokračovali v jeho plnění v odpolední činnosti.

    Vzdělávací program školní družiny je rozdělen do pěti oblastí:

    1.        Místo, kde žijeme – zahrnuje poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve škole, společnosti, v obci

    2.        Lidé kolem nás – zásady vhodného chování, tolerance, empatie, úcta

    3.        Lidé a čas – jak a proč se mění čas, události v čase, režim dne ŠD

    4.        Rozmanitost přírody – rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody, pobyty v přírodě, pozorování přírody, péče o pokojové rostliny

    5.        Člověk a jeho zdraví – zdraví a nemoci, prevence chorob, odpovědnost za zdraví, osobní hygiena, prevence úrazů, bezpečnost při všech činnostech

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Cíle vzdělávání školní družiny

                

    Odlišností vzdělávacího programu školní družiny od programu školního je, že školní družina nemá závazné cíle zájmového vzdělávání, ale vychází z obecných vzdělávacích cílů určených školským zákonem. Není stanovena délka vzdělávání, strategie vzdělávacího procesu ani výstupy nebo ukazatele hodnocení.

    Obecné cíle: § 2, odst. 2 školského zákona:

    -          rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu života,

    -          získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,

    -          pochopení a uplatnění zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudružnost,

    -          pochopení a uplatňování rovnosti žen a mužů ve společnosti,

    -          utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národností, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

    -          poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,

    -          získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví

     

     

     

    § 44 školského zákona:

    1. UMOŽNIT ŽÁKŮM OSVOJIT SI STRATEGII UČENÍ A MOTIVOVAT JE PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
    2. PODNĚCOVAT ŽÁKY K TVOŘIVÉMU MYŠLENÍ, LOGICKÉMU UVAŽOVÁNÍ A K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
    3. VÉST ŽÁKY K VŠESTRANNÉ A ÚČINNÉ KOMUNIKACI
    4. ROZVÍJET U ŽÁKŮ SCHOPNOST SPOLUPRACOVAT A REPEKTOVAT PRÁCI A ÚSPĚCHY VLASTNÍ I DRUHÝCH
    5. PŘIPRAVOVAT ŽÁKY K TOMU, ABY SE PROJEVOVALY JAKO SVOBODNÉ A ZODPOVĚDNÉ OSOBNOSTI, UPLATŇOVALI SVÁ PRÁVA A NAPLŇOVALI SVÉ POVINNOSTI
    6. VYTVÁŘET U ŽÁKŮ POTŘEBU PROJEVOVAT POZITIVNÍ CITY V CHOVÁNÍ, JEDNÁNÍ A V PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, VNÍMAVOST A CITLIVÉ VZTAHY K LIDEM, SVÉMU PROSTŘEDÍ A PŘÍRODĚ
    7. UČIT ŽÁKY AKTIVNĚ ROZVÍJET A CHRÁNIT SVÉ FYZICKÉ A SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ
    8. VÉST ŽÁKY K TOLERANCI A OHLEDUPLNOSTI K JINÝM LIDEM, JEJICH KULTURÁM A DUCHOVNÍM HODNOTÁM, UČIT JE ŽÍT SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI LIDMI
    9. POMÁHAT ŽÁKŮM POZNÁVAT A ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI I REÁLNÉ MOŽNOSTI A UPLATŇOVAT JE SPOLU S OSVOJENÝMI VĚDOMOSTMI A DOVEDNOSTMI PŘI ROZHODOVÁNÍ O VLASTNÍ ŽIVOTNÍ A PROFESNÍ ORIENTACI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cíle výchovně vzdělávacího procesu naší školy:

    • předat žákům znalosti a dovednosti umožňující jim dobře se uplatnit v životě
    • pracovat v týmu a skupině
    • respektovat názory druhých
    • podporovat logické uvažování
    • věnovat péči všem žákům – průměrným, nadaným i těm, které mají jakékoli problémy
    • respektovat práci, názory a úspěchy druhých
    • vypěstovat u žáků nést zodpovědnost za své jednání, za svou práci
    • vštěpovat žákům základní principy demokracie, tolerance, ohleduplnosti ve všech oblastech
    • podporovat k práci s moderními technologiemi

     

    PRŮŘEZOVÁ TÉMATA – PT

    1.        OSV (OSOBNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA) – osobnostní, sociální rozvoj

     

    2.        VDO (VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA) – občan, společnost a stát

     

    3.        VMEGS (VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROP. A GLOBÁLNÍCH   SOUVISLOSTECH) – lidské vztahy, solidarita

     

    4.        MuV (MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA)

    5.        EV (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)- podmínky života, životní prostředí, lid. aktivity

     

    6.        MeV  (MEDIÁLNÍ VÝCHOVA) – práce v týmu

     

     

     

     

     

     

                                                  CÍLE ŠD

    1. Učit se znát: získat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislosti, řešit problémy
    2. Učit se „ Jak na to“: získat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat
    3. Učit se žít společně: rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, všichni mají práva, ale i povinnosti, pracovat jako členi týmu, společně řešit problémy, pravidla společenského chování
    4. Učit se být: péče o zdravý životní styl, rozvíjení kvalit jedince

     

     

    1. Délka a časový plán vzdělávání

    Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání po dobu trvání celého školního roku.

    Po dobu podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin se činnost školní družiny přerušuje. Stejně tak se přerušuje činnost i během ředitelského volna.

    Provoz školní družiny začíná v 11:10, kdy děti předá vychovatelce třídní učitel a končí v 16.10.

     

    Děti během provozu odcházejí do kroužků nebo do ZUŠ.

    Ze školní družiny odcházejí podle času vyplněném na Zápisním lístku, nebo na základě písemné omluvenky. Stejně tak odcházejí s osobami, které jsou na Zápisním lístku uvedeny nebo sami, nebo podle lístečku s osobou na něm uvedeném.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Formy vzdělávání

    Při pobytu ve školní družině probíhá:

    Odpočinková činnost – odstraňuje únavu, probíhá po obědě nebo kdykoliv během dne podle potřeby žáků.  Jde o klidové hry, zájmové činnosti, četbu, zpívání.

    Rekreační činnost -  slouží k regeneraci sil, převažuje odpočinek aktivní – pohybové hry na hřišti, v tělocvičně, o vycházkách, práci s dětskými časopisy a knihami, besedy a vypravování, konstruktivní a stolní hry.

    Zájmová činnost – rozvíjí osobnost žáka, jde o řízenou kolektivní nebo řízenou činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Umožňuje seberealizaci i další rozvoj dovedností a poznání.

    -          tělovýchovná – rozvoj obratnosti, vytrvalosti a síly

    -          výtvarná – podpora zručnosti, trpělivosti a výtvarného cítění

    -          hudební a hudebně pohybová – rozvíjí zájem o hudbu, smysl pro rytmus, skloubení tance s pohybem.

     

    Příprava na vyučování – okruh činností související s plněním školních povinností. Učení se procvičuje zábavnou formou, hrají se didaktické hry, hádanky, kvízy a tajenky.

     

    Během celého dne reagují vychovatelky na individuální potřeby dětí a jejich odpočinek.

    Při hezkém počasí trávíme hlavní část odpoledne venku na hřišti, při vycházkách.

    Protože jsou děti po vyučování hodně unavené, musí se doba odpočinku řídit potřebami žáků.  Po odpočinku pokračují zájmové činnosti různého zaměření.

    Děti během odpoledne navštěvují různé kroužky, které probíhají na naší škole a navštěvují ZUŠ, která má svoji budovu naproti základní škole.

    Pohyb v odpoledních činnostech je pro nás velmi důležitý (každodenně hodinu a více), proto využíváme nejen hřiště a prostory za školu, ale i tělocvičnu.

    Během pobytu ve školní družině probíhají činnosti pravidelné, průběžné, příležitostné.

    Družina má stálé akce, které pořádá pro všechna oddělení (Den dětí, Mikuláš, jarní a vánoční dílny, karnevaly, sportovní odpoledne)nebo akce menší v jednotlivých odděleních

     (pouštění draků, podzimní odpoledne, zimní odpoledne, kuličky atd.)

     

     

     

    1. Obsah vzdělávání:

     

    Vychovatelky školní družiny rozvíjejí následující kompetence:

     

     

    KLÍČOVÉ KOMPETENCE – KK

    1. Kompetence k učení – plán učebních cílů, kritéria hodnocení, uplatňuje  vědomosti v praxi

    2.        Kompetence k řešení problémů - řešení problémů, odpovědnost za výsledky, dokončuje činnosti

    3.        Kompetence komunikativní – tvoří a dešifruje piktogramy, využití telefonu (mobilní)

    4.        Kompetence sociální a personální – práce ve skupině, řídí a organizuje, činnost ve skupině, agresivita, šikana, nevhodné chování

    5.        Kompetence občanské a činnostní – rizika jednání, organizuje, plánuje, řídí, hodnotí, prospěšné a charitativní aktivity

    6.        Kompetence pracovní a trávení volného času – vyhodnocuje činnost, nebojí se říci ne, rozvíjí zájmy (kroužky)

     

     

     

     

                            Obsah vzdělávání ŠD – ČLOVĚK A JEHO SVĚT

    1.                     MÍSTO, KDE ŽIJEME

     

    -                       Náš domov

    -                       Škola, ŠD

    -                       Naše obec

    -                       Za humny

    -                       Tradice obce

     

    -                       Vycházky, služby v obci, knihovna, OÚ, besedy, regionální pověsti, firmy, místní tradice, dopravní výchova, poznávání okolí, život v rodině, škole, obci.

     

    STRATEGIE, PT +KK

     

    Besedujeme s pracovníky školy.    VDO,OSV

    Kreslíme domov, školu, obec, modelujeme.    3,4,6

     Stavíme dům, školu, zdobíme .    2,3,5,1,6

     Vyprávíme o rodině.    2,3, 4

    Soutěžíme a vyrábíme dopravní značky.   1,2,5,6

    Seznamujeme se s OÚ, poštou, knihovnou.    2,4

    Vyrábíme – Masopust, Karneval.   1,3,5

    Vystřihujeme Velikonoce, Vánoce .   1,2,6,3,4,5

    Vycházky.

     

     

     

    2.                     Lidé kolem nás

    -                       Rodina, třída

    -                       Kamarádi, vztahy

    -                       Svátky a oslavy

    -                       Jak se správně chovat

    -                       Kultura

     

                            Zásady chování, jednání mezi lidmi, význam tolerance, úcty, práva a povinnosti, společenské chování, práce ve skupině. Kladný vztah ke spolužákům. Pozitivní klima v ŠD. Hodnocení.

     

    STRATEGIE, PT +KK

     

    Besedujeme, malujeme – rodina.    VDO, MuV, OSV

    Vyrábíme – Den matek, Den dětí.   3,4,6

    Kreslíme kamaráda – vlastnosti.  1,3,4

    Tvoříme – plakáty, masky.   2,4,5,6

    Zpíváme a tančíme.   1,6

    Připravujeme diskotéku, karneval.  1,6

    Malujeme a poznáváme hudební nástroje.    1,6

    Čteme, vyprávíme a dramatizujeme pohádky, cvičíme si jazyk . 1,3,5,6

    Nakupujeme, rozpočet rodiny.   2,4

    Jdeme do kina, na výstavy, koncert ZUŠ.   4,6

     

     

     

     

    3.                     LIDÉ A ČAS

     

    -                       Náš denní režim

    -                       Jak se mění lidé

    -                       Jak se mění věci, budovy, obec

    -                       Památky

    -                       Báje a pověsti

    -                       Hygienické návyky

                            Režim ŠD, dne, úcta k času druhých, volný čas (kroužky). Týmová práce. Komunikativní kruh. Život v čase – historie, exkurze.

     

    STRATEGIE, PT +KK

    Učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu.  MeV,Ev/2,3,6

    Besedujeme o čase.   1,2,6

    Společně připravujeme týdenní plány.   1,2

    Besedujeme o správném využívání času.  3,6

    Kolektivně vytváříme leporelo.  2,4,5,6

    Využíváme počítač – hry, informace.  1,5

    Kreslíme, modelujeme měřidla času.  1,5

    Navštěvujeme aut. nádraží  (jízdní řád).  2,4

    Navštívíme MŠ, MŠ- školní družinu.  3,4,5

    Připravíme dárečky.  3,4,5,6

    Besedujeme s knihovnicí.  1,4,5

    Kreslíme a vyrábíme pomocí různých  technik.  4,6

    Pořádáme módní přehlídku.  1,3,5

    Čteme české pohádky, říkadla, básničky.  1,2,3,4,6

    4.                     ROZMANITOST PŘÍRODY

     

    -                       Příroda kolem nás (rostliny a živočichové)

    -                       Roční období

    -                       Počasí

    -                       Voda

    -                       Chráníme životní prostředí

    -                       Ekologie

    -                       Země a vesmír

     

    Seznámíme se s proměnlivostí a rozmanitostí živé a neživé přírody. Internet, film, pokusy, knihy. Vycházky, změny.

    STRATEGIE

    Pozorujeme přírodu- vycházky, počasí.  Ev/3,5,6

    Kreslíme věci z přírody.  2,6

    Využíváme listy a plody pro koláže. 1,2,3

    Obtiskujeme listy.  1,2,6

    Poznáváme hmyz, rostliny, stromy (čteme na pokračování).  1,2,6

    Kreslíme plakáty, poznáváme podle zpěvu.  1,2,4,6

    Vyrábíme krmítka, krmíme.  1,2,5,6

    Poznáváme ptáky po hlase.  1,2

    Pracujeme s atlasy, encyklopedií.  1,6

    Pečujeme o kytky.  1,2,6

    Vyrábíme draky, sbíráme léčivé byliny.  2,1,5

    Organizujeme kuličkiádu.  6

     

    5.                     ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

    -                       Poznáváme své tělo

    -                       Pečujeme o zdraví

    -                       Chodíme ven každý den

    -                       Zdravá výživa

     

    Poznat sebe, hygiena, poučení o nemocech, prevence, odpovědnost za zdraví, dětský a zubní lékař, jídelníček a zdravá výživa, I. pomoc a bezpečnost, úrazy, tísňová linka.

     

    STRATEGIE

    Pracujeme s encyklopedií.  Ev/1,2,3

    Vyprávíme o otužování, hygieně.  1,3,4,5

    Kreslíme ovoce, zeleninu.  1,3,6

    Sestavujeme jídelníček.  3,4

    Nakupujeme potraviny, připravujeme svačinku.  1,2,3,5

    Čteme o nemocech, ošetřujeme zranění.  1,6,2

    Hrajeme si na lékaře a pacienta.  2,3

    Pečujeme o svůj vzhled- hygien. návyky.  1,2,3,6

    Používáme lékárničku, učíme se I. pomoc.  1,2,4,5

    Učíme se telefonovat (lékař, linka důvěry).  1,4

    Chodíme denně ven, bruslíme, plaveme.  5,6

    Připravujeme sportovní odpoledne.  3,4,5

     

     

     

     

    1. Podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončení vzdělání

     

    O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.

    Kapacita školní družiny je 90 žáků rozdělených do tří oddělení.

    Přihlašování žáků do školní družiny – se provádí vyplněním Zápisního lístku, ve kterém se vyplní: - jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu

    • údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích
    • označení školy, ve které se žák vzdělává
    • jméno a příjmení zákonných zástupců a jejich telefonní čísla

    V přihlášce musí být stanoven čas a způsob odchodu žáka ze školní družiny.

    Jakékoli změny (odchodů, kroužků, jiná osoba, která vyzvedává dítě), musí být vychovatelce předávány písemně.

    Odhlášení dětí ze školní družiny musí být také písemné. Na písemném odhlášení musí být sdělení, datum, odkdy je žák odhlášen, jeho jméno a podpis zákonného zástupce. Toto odhlášení je možné kdykoli během školního roku.

    Ukončení vzdělání ve ŠD je vždy na konci příslušného školního roku.

    Žák může být ředitelem školy vyloučen: 1, z důvodu neplacení poplatku

     2) hrubého porušení kázně

     

     

     

     

     

     

    1. Prevence sociálně patologických jevů

    Na naší škole je vytvořen Minimální preventivní program, který vytváří metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy. Prevence probíhá nejen samotným výchovným procesem školní družiny, ale při realizaci různých projektů a akcí, které školní družina pořádá.

    V případě potřeby vychovatelky jednají s třídními učiteli, metodikem prevence a vedením školy. Společně pak daný problém řeší. Vychovatelky sledují rizika vzniku nežádoucích jevů, okamžitě na ně reagují.

    Nabízí žákům i zákonným zástupcům podporu a radu.

    Jako prevenci sociálně patologických jevů, nabízí naše škola velké množství kroužků, do kterých děti během pobytu ve školní družině docházejí.

    Dále děti navštěvují ZUŠ.

    Školní družina nabízí tyto akce:

    STÁLÉ AKCE:

    1.        Vítání prvňáčků v ŠD

    2.        Pouštění draků - Drakiáda

    3.        Mikulášská veselice

    4.        Vánoční dílny

    5.        Masopustní karneval – masky

    6.        Velikonoční, jarní dílny

    7.        Akce ke Dni dětí

    8.        Beseda – se starostou, knihovnicí

    9.        Sportovní odpoledne

    10.      Malování na chodníku

    11.      Návštěva knihovny

    12.     Kuličky

    Mezi další akce patří návštěva Kejklíře, divadelní představení pro školní družiny, návštěvy kina, výstav, knihovny, různé besedy s návštěvou.

     

     

    1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

    Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích schopností, nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném podkladě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrného opatření. Vyhláška č. 27/2016 Sb. upravuje podpůrná opatření jednotlivým žákům. Těchto podpůrných opatření je 5. Bližší specifikace jednotlivých stupňú upravuje dokument školy – „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných kategorie L“. V případě zařazení žáka s podpůrným opatřením, se vychovatelka blíže s tímto problémem seznámí.

     

    Při vzdělávání žáků se speciálními potřebami v ŠD, respektujeme individuální potřeby každého žáka. Uplatňujeme různé metody, žákům je umožněno používat potřebných kompenzačních pomůcek. Žákům s poruchami chování umožní častější střídání činností, věci vícekrát opakovat, začleňovat ho do menších skupinek dětí.

    Pokud se do školní družiny přihlásí žák se speciálními potřebami, spolupracuje vychovatelka s jeho třídním učitele, který mu sdělí potřebné informace, dokumenty a navzájem spolupracují a radí si. Vychovatelka pak přizpůsobuje činnosti školní družiny jeho potřebám, tempu a možnostem. Spolupracuje také s rodiči a školním poradenským pracovištěm, které vytváří Individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na sestavování  IVP  se podílí třídní učitel, pedagogicko - psychologická poradna, rodiče a další odborníci.

     

    Žáci nadaní a mimořádně nadaní

    Žákem nadaným a mimořádně nadaným je žák, který může mít nadání pohybové, umělecké, praktické a intelektové, přičemž jednotlivé typy nadání se mohou u jednoho člověka překrývat.

    Pokud navštěvuje ŠD žák nadaný, respektuje vychovatelka individuální potřeby žáka, toleruje jeho vlastní postupy při řešení situací, podněcuje jeho kreativitu, zapojuje ho do samostatných a rozsáhlejších prací.

      

    1. Materiální podmínky

     Školní družina je prostředím, ve kterém probíhají činnosti volného času žáků. Toto prostředí musí být bezpečné, se snadným udržováním pořádku a čistoty, nehlučné, řádně osvětlené, s dostatečným prostorem na žáka. Věku žákům odpovídá nábytek. Školní družina má pro svoji činnost vlastní prostory, které vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám žáků mladšího školního věku.

    Místnosti ŠD jsou členité, umožňující různé hry a zájmové činnosti.

    Ve vybavení školní družiny jsou hry, stavebnice, auta, lega, merkury, panenky, dětské časopisy a knihy, sportovní náčiní, počítače, potřeby pro výtvarné činnosti, hry na povolání, atd. O jejich pravidelnou obnovu a doplňování se stará vedoucí vychovatelka. Pravidelně nakupuje nové hry, podle aktuálního zájmu dětí (elektronická tužka, lega, moderní deskové hry).

     Výzdoba je tvořena pracemi žáků. Koberce na zemi umožňují lepší komunikaci při hrách.

    K dispozici jsou elektronické varhany, přehrávače hudby. Dvě družiny využívají interaktivní tabuli a jedna televizi s DVD přehrávačem.

    ŠD1 A ŠD2 mají vlastní místnost, ŠD 3 je v učebně.

    Veškeré vybavení na venkovní hry za školou, hřišti a tělocvičně má družina v novém domečku, který je umístěn za školou. Dále má k dispozici svoje pískoviště, dřevěné posezení, branky a síť na míčové hry.

    Školní družina využívá tělocvičnu školy včetně jejího vybavení.

    1.  Personální podmínky

    Školní družiny má tři oddělení, v každém pracuje jedna vychovatelka.

    Předpoklady pro výkon činnosti vychovatelek a jejich dalšího vzdělávání upravuje zákon č.563/2004 SB., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

    Zaměstnance do družin vybírá a přijímá ředitel školy.

    Vychovatelky mají vřelý vztah k dětem, vytváří příjemné klima pro odpolední činnosti, organizují a vytvářejí pestrou skladbu činností, připravují stálé akce školní družiny.

    Jsou průvodcem a iniciátorem při činnostech během odpoledne. Děti motivují, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí.

    Dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnost žáků.

    Do náplně práce vychovatelek patří:

    • Zajišťovat zájmové vzdělávání žáků podle ŠVP
    • Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
    • Upevňovat hygienické návyky
    • Řádně se připravovat na výchovně- vzdělávací činnost
    • Průběžně komunikovat s rodiči a seznamovat je s výsledky jejich dětí ve školní družině
    • Vytvářet zajímavou skladbu činností

     

    Práci vychovatelek zahrnuje jak přímou, tak nepřímou výchovnou činnost. Její hodinové rozdělení a týdenní rozsah práce určuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,

     

    První oddělení vede vedoucí vychovatelka:

    • Vychovatelka je přímo řízena ředitelem školy
    • Odpovídá za výchovně – vzdělávací práce školní družiny
    • Organizuje a koordinuje činnost jednotlivých oddělení
    • Kontroluje činnost vychovatelek, hospituje
    • Kontroluje vedení pedagogické dokumentace
    • Vede porady vychovatelek
    • Organizuje zápis žáků do školní družiny
    • Řeší stížnosti, řeší problémy s rodiči
    • Podává návrh na znění vnitřního řádu, dbá na jeho dodržování, zajišťuje, aby s ním byli seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci

     

     

    1.  Ekonomické podmínky

    Činnost školní družiny je financována z prostředků zřizovatele základní školy, z plateb školného. Poplatek za pobyt ve školní družině je 200 Kč za měsíc.

    Poplatek je vybírán vedoucí vychovatelkou vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující. O snížení nebo prominutí úplaty, rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců.

    Školní družina je během roku vybavována všemi potřebnými pomůckami- výtvarnými, didaktickými, sportovními, atd.  Celoročně se nakupují nové hry, hračky, modernizuje se inventář ŠD. Jednotlivá oddělení školních družin se také vybavují novým nábytkem, koberci, počítači. Nakupují se také sportovní pomůcky a hry pro trávené volného času za školou a na hřišti.

     

     

     

    1.  Bezpečnost práce a ochrana zdraví

    Protože jsme jako družina jeden celek se školou, zajištuje ochranu a bezpečnost žáků škola. Školní řád určuje obecně pravidla chování žáků, ostatní podmínky jsou začleněny do vnitřního řádu školní družiny.

    Za bezpečnost žáků odpovídají vychovatelky od příchodu do odchodu žáka.

    Při přechodu žáka ze školy, kroužku do školní družiny, předá učitel žáka ze své třídy nebo kroužku vychovatelce.

    Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu.  Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

    Na začátku školního roku provede vychovatelka poučení děti o chování a bezpečnosti při pobytu ve školní budově, prostorách družiny a školní jídelny, šatnách, tělocvičně, při akcích, které se konají mimo školu.

    Toto poučení provede vychovatelka také před každou mimoškolní akcí a před každými prázdninami.

    Toto poučení zapíše do třídní knihy.

    Dále seznámí žáky s vnitřním řádem a řádem školní družiny, poučí je o úrazech a jejich prevenci a poučení zapíše do třídní knihy.

    Žák nesmí do školní družiny přinášet věci, které ohrožují zdraví a bezpečnost, větší částky peněz nebo cenné věci. Ztrátu osobních věcí žák neprodleně oznámí vychovatelce.

    Žáci se během pobytu ve školní družině pohybují klidně, neběhají po chodbách, nevyklánění se z oken, vyhazování předmětů z oken, a bez souhlasu vychovatelky neopouštějí své oddělení. V budově školy nesmějí vstupovat do prostor, které jim nejsou určeny, tam kde by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví. Na WC dávají pozor při mytí rukou, aby nerozstřikovali vodu po podlaze.

    Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.

    Pokud se během pobytu ve školní družině stane úraz, žáci ho neprodleně nahlásí vychovatelce. Ta provede příslušná opatření, oznámí tento úraz rodičům a zapíše ho do Knihy úrazů.

    Pokud dojde při pobytu v ŠD ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, oznámí to ihned vychovatelce, která situaci vyřeší a informuje rodiče.

    Pro větší bezpečnost žáků a zamezení vniknutí cizí osoby do prostoru školy, funguje kamerový systém na vyzvedávání dětí. Vychovatelce se osoba, která dítě vyzvedává, zobrazí na kameře u hlavních dveří, ta ji potom vpouští dovnitř. Pokud si není jistá, osobu nezná, dveře neotevírá a podniká další opatření.

    Při vycházkách z důvodu bezpečnosti, může jít jedna vychovatelka s max. počtem 25 dětí. Pokud je počet dětí vyšší, na vycházku odchází, až počet dětí klesne na 25.

    Děti nosí reflexní vesty a vychovatelka používá terčík k zastavení dopravy.

    Při pobytu ve školní družině žáci používají bezpečné pomůcky a hry.

     

     

    1.  ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP

    Vzdělávací program školní družiny je volně přístupný u vedoucí vychovatelky, u ředitele školy a umístěn na internetové stránky základní školy.