•  

    Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
     

    S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

     

    PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

     

    Ředitelka: Mgr. Veronika Mikysková

    Zástupce pro MŠ a I. stupeň: PaedDr. Růžena Baráková

    Zástupce pro II. stupeň: Mgr. Eliška Boorová

     

    Vedoucí školního poradenského pracovniště: Mgr. Petra Polínková

     

    Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Boorová

    Výchovný poradce: Mgr. Petra Polínková

    Speciální pedagog: Mgr. Hana Poláková

    Kariérový poradce: Mgr. Naděžda Vidová

     

    KONZULTACE:    dle konzultačních hodin (na webových stránkách školy)

                                  příp. po předchozí telefonické domluvě

    PRACOVIŠTĚ:     učebna č. 88 

     

     

    PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

    - poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
      potřebami

    - sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

    - prevenci školní neúspěšnosti

    - kariérové poradenství      

    - poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

    - podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
      prostředí a s odlišnými životními podmínkami

    - podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

    - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
      vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
      ve škole a školském zařízení

    - včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

    - předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
      diskriminace

    - průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

    - metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
      pedagogických     postupů ve vzdělávací činnosti školy

    - spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

    671 64 Božice, č.p.393, tel. 515257137, E-mail : info@zsbozice.cz, IČO  75023105, IZO 102855510

     

    - spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
      zařízeními

    - poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
      situaci 

    - evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

    - práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
      spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
      sociálních dovedností)

    - anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 
      vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 
      vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
      učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
      účastnili

    - preventivní programy pro žáky

    V Božicích 4. 9. 2023