• Sazebník úhrad za poskytování informací

   • pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

    Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace

    stanoví

    v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě  § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

    čl. I.

    Náklady na pořízení kopií

    1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

    a) jednostranná ..................................................................... 2 Kč

    b) oboustranná ...................................................................... 3 Kč

    2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

    a) jednostranná ..................................................................... 4 Kč

    b) oboustranná ...................................................................... 6 Kč

    3. Za tisk na černobílé tiskárně:

    a) stránka jednostranně černobíle......................................... 3 Kč

    b) list oboustranně černobíle .................................................4 Kč

    c) stránka jednostranně barevně .........................................10 Kč

    d) list oboustranně barevně .................................................. 5 Kč

    čl. II.

    Náklady na opatření technických nosičů dat

    1. kopírování na 1 ks CD ..................................................... 50 Kč

    čl. III.

    Náklady na odeslání informací žadateli

    1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby dle platných tarifů. 

    2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

    čl. IV.

    Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

    1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1 hodinu. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

    2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

    3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

    čl. V.

    Jiné administrativní úkony

    1. Za pořízení stejnopisu:

    a) vysvědčení .......................................................... 50 Kč

    b) přihláška ke vzdělávání na SŠ ............................ 30 Kč

    c) rozhodnutí o přijetí ................................................30 Kč

    d) rozhodnutí o odkladu............................................ 30 Kč

    e) rozhodnutí o osvobození od úplaty v ŠD ............. 30 Kč

    V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. , § 28 odst. 8. 

    čl. VI.

    Ostatní ustanovení

    1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.

    2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

    3. Žadatel může úhradu provést v úředních hodinách na sekretariátě školy nebo převodem na bankovní účet školy.