• VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

   •  

    Vnitřní řád školní družiny byl zpracován v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  a  s vyhláškou č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

    Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, odpočinek, rekreaci a dohled nad žáky školy. Ve dnech školního vyučování navazuje na školní vzdělávací program u žáků prvního stupně ZŠ přihlášených k pravidelné denní docházce.

    Hlavím posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinkové činnosti a funkci sociální – dohled nad účastníky po určitou dobu po skončení vyučování.

    ŠD pracuje s dalšími subjekty nabízející aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky Střediska volného času Miroslav, ZUŠ, výuka náboženství).

    Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V době školních prázdnin je činnost školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušena (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění). O organizaci činnosti v době školních prázdnin jsou zákonní zástupci žáků informováni s dostatečným předstihem (§21 odst. 1 písm. b) školského zákona).

    1. Práva a povinnosti účastníků:

    účastnit se zájmového vzdělávání ve školní družině

    - na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy

    - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím

    - na respektování jejich soukromí i soukromí života jejich rodiny

    - na ochranu před informacemi, které by ohrožovaly jejich mravní a rozumovou výchovu

    - účastník má právo využívat vybavení školní družiny a pomůcek

    - na všestranný rozvoj osobnosti

    - na volný čas a odpočinek

    - na ochranu před návykovými látkami

    - na pomoc při jeho nesnázích

    - na vyjadřování jeho vlastního názoru

    - na zdravé životní prostředí

    - povinnost - nesmí opouštět školní družinu bez vědomí vychovatelek

    - povinnost řádně docházet do školní družiny

    - povinnost dodržovat Řád ŠD, vnitřní řád školní družiny, školní řád, řád školní jídelny, dále předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

    - udržovat pořádek v prostorách školní družiny, v šatnách

    - chránit a úmyslně nepoškozovat školní majetek, vybavení školní družiny

    - chránit zdraví své i ostatních účastníků

    - komunikovat se všemi dospělými, se kterými přijdou do styku, slušnou formou

    2. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

    - právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte (účastníka zájmového vzdělávání)

    - právo na informace o chování účastníka ve školní družině

    - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich dítěte (účastníka zájmového vzděl.)

    - na ochranu informací o účastníkovi, které jsou ve školní dokumentaci

    - povinnost dbát na řádné docházení účastníka do školní družiny, řádně vyplnit Zápisní lístek

    - povinnost informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží

    - povinnost informovat vychovatelku o změně osobních údajů dítěte

    - dokládat písemnou formou změny odchodů ze školní družiny

    - na vyzvání se dostavit k projednání závažných problémů účastníka

    3. Vzájemný vztah účastník se zaměstnanci školy

    Účastníci jsou během pobytu ve školní družině povinni respektovat jakéhokoliv zaměstnance školy.

    Všichni účastníci vzdělávacího procesu (žáci, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků) mají právo na respekt a slušné chování druhé strany a povinnost při jednání dodržovat vnitřní řád školní družiny a další předpisy, které se vztahují ke vzdělávacímu procesu.

    Všichni účastníci a zaměstnanci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušného chování a dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

    Pedagogičtí pracovníci školy vydávají účastníkům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

    Všichni zaměstnanci školy chrání účastníky před všemi formami špatného zacházení. Dbají, aby účastníci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do soukromí účastníků. Zjistí-li skutečnosti podle § 6 Zákona č.359/1999 Sb. (např. neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, zneužívání práva rodiče, zahálčivý nebo nemravný život,…) jsou povinni tyto skutečnosti oznámit příslušným orgánům.

    4. Provoz a vnitřní režim školní družiny.

    Přihlášení a odhlášení účastníka:

    O zařazení účastníka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

    Vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, komunikuje s rodiči (zákonnými zástupci), předává jim informace a vyřizuje jejich stížnosti a náměty.

    Rodiče (zákonní zástupci) přihlásí účastníka vyplněním Zápisního lístku a zaplacením částky určené ředitelstvím ZŠ ve směrnici ke stanovení úplaty za pobyt ve ŠD.

    Pobyt v ŠD je stanoven v rozsahu zapsaném v Zápisním lístku, účastník odchází sám nebo v doprovodu rodičů (zákonných zástupců), jiných osob uvedených v Zápisním lístku nebo po napsání omluvenky, která mění čas uvedený v Zápisním lístku. Omluvenka obsahuje datum, sdělení, podpis. Omluvné lístky obdrží účastníci při zápisu do školní družiny a vzor je také uložen na stránkách družiny.

     

    Zákonní zástupci písemně účastníka omlouvají a také odhlašují. Jakékoliv změny způsobu odchodu účastníka z družiny musí účastník doložit písemně – změna času odchodu, odchod s osobou neuvedenou v Zápisním lístku. Na telefonické omlouvání není brán zřetel. Ve výjimečných případech, když dojde k nepředvídatelné situaci, kterou nebylo možno řešit předem, a je ji potřeba řešit akutně, je přípustné napsat vychovatelce po domluvě  SMS zprávu nebo sdělení do systému iškola, které slouží jako doklad za písemnou omluvenku.

    Účastník může být ředitelem školy vyřazen ze zájmového vzdělávání při včasném neuhrazení úplaty.

    Zodpovědnost při přechodu účastníků ze třídy do ŠD má třídní učitel. Účastníci, kteří mají více vyučovacích hodin, přicházejí do školní družiny sami a nahlásí se vychovatelce. Pokud si vyučující ponechá účastníka po vyučování ve třídě, musí to sdělit vychovatelce. Pokud se účastník do ŠD nedostaví, nenese za něho vychovatelka zodpovědnost.

    Za odchod do kroužků, doučování, náboženství a příchod účastníků zpět do ŠD zodpovídá vyučující resp. vedoucí kroužku.

    Rodiče (zákonní zástupci) sdělí vychovatelce den a hodinu odchodu účastníka do kroužků. Účastníkům, kteří navštěvují ZUŠ, vyplní rodiče lísteček o tom, že budou odcházet sami do budovy ZUŠ, která se nachází naproti základní škole. Do kroužků si účastníky musí vyzvednout vedoucí kroužku nebo musí mít písemné potvrzení od rodiče.

    Pokud bude mimořádný kroužek, vystoupení, zkoušky v ZUŠ, musí mít účastníci omluvný lísteček s upřesněním času nebo si pro ně musí vyučující přijít osobně, a pak je zpět předat vychovatelce. Účastníky bez omluvného lístečku vychovatelka neuvolní.

    Během provozu školní družiny se účastníci řídí Řádem učebny, který je vyvěšen v učebně a Vnitřním řádem ŠD, se kterými jsou účastníci důkladně seznámeni. Informace o účastnících podává vychovatelka rodičům (zákonným zástupcům) denně při odchodu účastníků nebo dle dohody.

    Úplata za pobyt ve školní družině

    Poplatky upravuje –„ Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině“.

    Platba je prováděna měsíčně ve výši 200 Kč, popřípadě na delší období. Platba se provádí v hotovosti u vedoucí vychovatelky do 15. dne v měsíci na měsíc následující, resp. bezhotovostně elektronickým převodem. V případě neplacení může být účastník vyřazen ze zájmového vzdělávání  - podmínky vyřazení upravuje směrnice.

    Snížení nebo prominutí úplaty za pobyt účastníka ve školní družině : viz „Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině„, čl.4, odst.2.

    Činnost školní družiny.

    Při pobytu ve školní družině probíhá:

    Odpočinková činnost – odstraňuje únavu, probíhá po obědě nebo kdykoliv během dne podle potřeby účastníků. Jde o klidové hry, zájmové činnosti, četbu, zpívání.

    Rekreační činnost - slouží k regeneraci sil, převažuje odpočinek aktivní – pohybové hry na hřišti, v tělocvičně, o vycházkách, práci s dětskými časopisy a knihami, besedy a vypravování, konstruktivní a stolní hry.

    Zájmová činnost – rozvíjí osobnost účastníka, jde o řízenou kolektivní nebo řízenou činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Umožňuje seberealizaci i další rozvoj dovedností a poznání.

    • tělovýchovná – rozvoj obratnosti, vytrvalosti a síly
    • výtvarná – podpora zručnosti, trpělivosti a výtvarného cítění
    • hudební a hudebně pohybová – rozvíjí zájem o hudbu, smysl pro rytmus, skloubení tance s pohybem.

     

    Příprava na vyučování – okruh činností související s plněním školních povinností. Učení se procvičuje zábavnou formou, hrají se didaktické hry, hádanky, kvízy a tajenky.

    Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků. Kapacita školní družiny je 90 dětí.

    Každé oddělení školní družiny má ke komunikaci svůj mobilní telefon, který nosí vychovatelky neustále při sobě (ŠD 1: 723 900 902, ŠD 2 : 723 900 862, ŠD 3 : 907 323 039)

     

    Provoz ŠD: školní družina začíná v 11.10 a končí v 16:10 hodin.

    ŠD 1 – 11.10 – 16.10 hodin

    ŠD 2 – 11.10 – 15.45 hodin

    ŠD 3 – 12.00 – 15.00 hodin

    Po ukončení provozu oddělení prvního a třetího, které mají kratší provozní dobu přecházejí děti do oddělení druhého s nejdelším provozem.

    Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče (zákonné zástupce) účastníka a osoby na Zápisním lístku. Pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň) a dohlédne na jeho odchod.

    Zajištění pitného režimu: Účastníci mají možnost doplňovat tekutiny během oběda a později ve školní družině (pitná voda z kohoutku, případně nápojový automat na chodbě v přízemí školní budovy.

    Zájmová činnost: probíhá ve 3 odděleních školních družin - ŠD1 a ŠD2 mají svoji vlastní místnost, ŠD3 – je umístěna v učebně. Všechny třídy jsou umístěny v přízemí školní budovy.

    Zájmová činnost dále probíhá v tělocvičně, na vycházkách a na hřišti za školou.  Děti odcházejí během provozu do různých kroužků při Středisku volného času Miroslav a do ZUŠ.

    Účastníky, kteří končí ve škole po 4 vyučovací hodině, vyučující předává vychovatelce. Po páté vyučovací hodině odvádí vyučující účastníky na oběd. Ty po obědě odcházejí z jídelny sami a po příchodu do školní družiny se hlásí vychovatelce. Účastníci z první třídy si ukládají tašky na určené místo v ŠD. Starší účastníci si z důvodu místa a bezpečnosti ukládají tašky do svých skříněk v šatnách.

    Po příchodu účastníci předávají ihned vychovatelce sdělení od rodičů (omluvenky) pro případ odchodu mimo sjednaný termín. Nikdy neodchází domů bez omluvenky. Účastníci nemohou opouštět prostor družiny bez vědomí vychovatelky.

    V 11.15 hodin odcházejí jednotlivá oddělení ŠD na oběd. Školní družina je uzamčena, a účastníky si rodiče mohou vyzvednout ve školní jídelně.

    Po příchodu do družiny probíhá činnost odpočinková a rekreační. Poté následuje činnost zájmová.

    Během odpoledne účastníci odcházejí do zájmových kroužků a ZUŠ.  Vedoucí těchto kroužků si děti přebírají osobně v družině, opět je osobně vracejí a během doby kroužku za ně přebírají zodpovědnost.

    Od 13.30 hodin – 14.30 hodin chodí družina na vycházky, na hřiště, do tělocvičny. Po návratu účastníci svačí.

    Kolem 15.00 hodin účastníci odcházejí domů, oddělení se slučují a probíhá příprava na vyučování.

    Při odchodu z oddělení odpovídá každá vychovatelka za zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti.

    5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

    Za bezpečnost účastníků odpovídají vychovatelky od příchodu do jejich odchodu.

    Při přechodu účastníka ze školy, kroužku do školní družiny předá učitel resp. vedoucí kroužku účastníka ze své třídy, kroužku vychovatelce.

    Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu.  Žáci přihlášení do ŠD (účastníci) jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v „Přehledech výchovně vzdělávací práce pro školní družinu“ jednotlivých oddělení.

    Na začátku školního roku provede vychovatelka poučení účastníků o chování a bezpečnosti při pobytu ve školní budově, prostorách družiny a školní jídelny, šatnách, tělocvičně, při akcích, které se konají mimo školu.

    Toto poučení provede vychovatelka také před každou mimoškolní akcí, na které jsou účastníci organizovaně přítomni a před každými prázdninami. Toto poučení zapíše do „Přehledu …“.

    Dále seznámí účastníky s vnitřním řádem a řádem školní družiny, poučí je o úrazech a jejich prevenci a poučení zapíše do „Přehledu ….“.

    Účastník nesmí do školní družiny přinášet věci, které ohrožují zdraví a bezpečnost, větší částky peněz nebo cenné věci. Ztrátu osobních věcí účastník neprodleně oznámí vychovatelce.

    Účastníci se během pobytu ve školní družině pohybují klidně, neběhají po chodbách, nevyklání se z oken, nevyhazují z oken žádné předměty, a bez souhlasu vychovatelky neopouštějí své oddělení. V budově školy nesmějí sami vstupovat do prostor, které jim nejsou určeny a bez doprovodu zaměstnance školy tam, kde by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví. Na WC dávají pozor při mytí rukou, aby nerozstřikovali vodu po podlaze.

    Účastníkům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči.

    Pokud se během pobytu ve školní družině stane úraz, účastníci ho neprodleně nahlásí vychovatelce. Ta provede příslušná opatření, oznámí tento úraz rodičům a zapíše ho do Knihy úrazů.

    Pokud dojde při pobytu v ŠD ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, oznámí to ihned vychovatelce, která situaci vyřeší a informuje rodiče.

    Pro zajištění bezpečnosti účastníků zájmového vzdělávání je vstup do školní budovy vybaven systémem tzv. „elektronického vrátného“.

    U vycházek a akcí pořádaných mimo školu při zajištění bezpečnosti účastníků postupujeme v souladu s ustanoveními metodické pokynu MŠMT č.j.: 37014/2005-25. Dozor zajišťujeme vždy pedagogickým pracovníkem školy, v nutném případě jiným zaměstnancem školy.

    6. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

    Vychází z preventivního programu školy a Školního řádu školy.

    Vychovatelky jednotlivých oddělení sledují možné zneužívání návykových látek a ostatní projevy rizikového chování – šikanu, vandalismus, rasismus. Při zjištění některých jevů, tuto skutečnost neprodleně řeší s výchovným poradcem a vedením školy.

    Vychovatelky zajišťují spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) v oblasti prevence, informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách.

    Celá prevence před sociálně patologickými jevy je zahrnuta do Školního vzdělávacího programu ŠD.

    Účastníkům je během pobytu ve školní družině a akcí, které školní družina pořádá, zakázáno užívání a distribuce návykových látek – cigaret, alkoholu, omamných a psychotropních látek.

    Dále jsou zakázány projevy šikanování  -  fyzické a psychické násilí, ponižování, omezování osobní svobody, kterého by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny účastníků.

    Krádežím se snažíme předcházet preventivními opatřeními (uzamykání cenných věcí v místnostech resp. skříňkách v době pobytu účastníka mimo místnost resp. budovu). Další podrobnosti jsou uvedeny ve školním řádu. Vychovatelka oznamuje případné ztráty a krádeže vedení školy a zákonným zástupcům účastníka.

    V prostorách ŠD je účastníkům zakázáno pořizovat snímky a dělat videonahrávky pokud by tato činnost nebyla v souladu s požadavky směrnice EU o GDPR. Přístup na internet na PC ve škole je možný jen  za dohledu vychovatelek, a to na programy a stránky, které kontroluje a povoluje vychovatelka.

    7. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

    Účastníci mohou užívat inventář školní družiny se souhlasem vychovatelky, s veškerým vybavením musí zacházet opatrně. Udržují celou třídu a prostory v čistotě a pořádku a chrání majetek ŠD před poškozením. Pokud dojde k úmyslnému poškození inventáře ŠD, které bude prokazatelné, uhradí vzniklou škodu zákonní zástupci účastníka v plném rozsahu.

    8. Závěrečná ustanovení

    Seznámení s vnitřním řádem provádí vedoucí vychovatelka při zápisu účastníků do školní družiny- zákonní zástupci potvrdí seznámení s vnitřním řádem svým podpisem.

    Účastníci jsou s vnitřním řádem seznámeni a datum seznámení je uveden v Přehledech výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení.

    Všechny vychovatelky se seznámení s vnitřním řádem, a potvrdí seznámení také svým podpisem.

    Vnitřní řád je veřejně přístupný materiál, který je umístěn na přístupném místě ve škole - ve školní družině nebo u ředitele školy. Tímto se s ním seznámí i  ostatní zaměstnanci školy.

    Vychovatelky školní družiny plně odpovídají za situaci ve svých odděleních, vedou předepsanou dokumentaci, tvoří měsíční plány práce.  Vytvářejí klidné prostředí pro výchovu, vzdělání, zájmovou činnost, hru a odpočinek. Sledují chování účastníků a případné problémy neprodleně řeší, konzultují s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy. Dbají na bezpečnost účastníků při všech činnostech školní družiny. Ve školní jídelně drží dozor podle rozpisu dozorů.

     

     

    V Božicích dne : 28.8.2019                                 Jan Peterka, ředitel školy